ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
นักวิจัย : ภัทริน วงศ์บางโพ
คำค้น : กีฬามหาวิทยาลัย -- การจัดการ -- ไทย , กีฬาโรงเรียน -- การจัดการ -- ไทย , College sports -- Management -- Thailand , School sports -- Management -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , จุฑา ติงศภัทิย์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42740
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ โดยศึกษาทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารจัดการใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการบุคลากร ด้านการจัดการการเงินและงบประมาณ และด้านการจัดการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และศึกษาการใช้กระบวนการจัดการกีฬา (POLE) 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการประเมินผล โดยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สำหรับสอบถามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน จำนวน 56 คน และสำหรับผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน/เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬา จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้แบบสัมภาษณ์สำหรับสัมภาษณ์คณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2556 จำนวน 8 คน วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยการนำมาสร้างเป็นข้อสรุป จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ มาพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ในด้านทรัพยากรการจัดการ ด้านการจัดการบุคลากร ด้านการจัดการการเงินและงบประมาณ และด้านการจัดการสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก และเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ในด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการนำ และด้านการประเมินผล พบว่า ทั้งหมดมีการดำเนินการความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ซึ่งสรุปได้ว่า การดำเนินการจัดการแข่งขันดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ สนามที่ใช้มีความพร้อม มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ได้อย่างครอบคลุมงานที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายๆ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางการจัดการกีฬาเพื่อการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแต่ละด้านมีแนวทางที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ ด้านการจัดการบุคลากร ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านการจัดการการเงินและงบประมาณ ควรทำการบันทึกการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการจัดการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ควรสำรวจสนามที่ใช้ก่อนการแข่งขันว่ามีความพร้อมในระดับใด ด้านการวางแผน ควรประชุมสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะ ด้านการจัดองค์กร ควรระบุผู้ปฏิบัติงานพิจารณาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบนั้น ด้านการนำ ต้องมีการประสานงานอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และด้านการประเมินผล ควรจัดประชุมภายหลังการแข่งขันทุกครั้ง เพื่อสรุปข้อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

บรรณานุกรม :
ภัทริน วงศ์บางโพ . (2555). แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทริน วงศ์บางโพ . 2555. "แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทริน วงศ์บางโพ . "แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ภัทริน วงศ์บางโพ . แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.