ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการดื่มนมช็อคโกแลตที่มีต่อคาร์โบไฮเดรตออกซิเดชั่น และระยะเวลาการออกกำลังกายจนเหนื่อยหมดแรงในเยาวชนชาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการดื่มนมช็อคโกแลตที่มีต่อคาร์โบไฮเดรตออกซิเดชั่น และระยะเวลาการออกกำลังกายจนเหนื่อยหมดแรงในเยาวชนชาย
นักวิจัย : ณธีรา เฮงเจริญ
คำค้น : การออกกำลังกาย , การออกกำลังกายสำหรับเยาวชน , คาร์โบไฮเดรต -- การเผาผลาญ , คาร์โบไฮเดรต -- ออกซิเดชัน , Exercise , Exercise for youth , Carbohydrates -- Metabolism , Carbohydrates -- Oxidation
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดรุณวรรณ สุขสม , สุวิมล ทรัพย์วโรบล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42722
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการดื่มนมช็อคโกแลตก่อนการออกกำลังกายกับเครื่องดื่มกลูโคสที่มีต่อคาร์โบไฮเดรตออกซิเดชั่น และระยะเวลาการออกกำลังกายจนเหนื่อยหมดแรงในเยาวชนชาย โดยมี กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพศชายที่มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี จำนวน 14 คน ทำการทดลองเป็นรูปแบบไขว้ (Crossover Design) โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคนได้รับเครื่องดื่ม 3 ชนิดก่อนการออกกำลังกาย ได้แก่ เครื่องดื่มหลอกที่มีส่วนผสมของสารให้ความหวานกับกลิ่นผลไม้ เครื่องดื่มกลูโคส และนมช็อคโกแลต ในระดับครั้งละ 5 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทำการออกกำลังกายหลังจากดื่มเครื่องดื่มต่าง ๆ 1 ชั่วโมงด้วยการเดินหรือวิ่งบนลู่กลด้วยความหนัก 70% ของสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดจนเหนื่อยหมดแรง วัดตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว ตัวแปรด้านการออกซิเดชั่น ได้แก่ การออกซิเดชั่นของคาร์โบไฮเดรต การออกซิเดชั่นของไขมัน ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับกรดแลคติกในเลือด และระยะเวลาในการออกกำลังกายจนเหนื่อยหมดแรง ผลการวิจัยพบว่า 1. ไม่พบความแตกต่างของอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว และความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวหลังการดื่มเครื่องดื่มทั้ง 3 ชนิด 2. ไม่พบความแตกต่างของการออกซิเดชั่นของไขมัน และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของระดับกรดแลคติกในเลือดระหว่างกลุ่มในทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม พบว่าขณะออกกำลังกายจนเหนื่อยหมดแรงกลุ่มนมช็อคโกแลตมีการออกซิเดชั่นของคาร์โบไฮเดรตที่สูงกว่า และมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำกว่ากลุ่มเครื่องดื่มหลอก และกลุ่มเครื่องดื่มกลูโคสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. กลุ่มนมช็อคโกแลตมีระยะเวลาของการออกกำลังกายยาวนานกว่ากลุ่มเครื่องดื่มหลอก และกลุ่มเครื่องดื่มกลูโคสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า การดื่มนมช็อคโกแลตช่วยทำให้ออกกำลังกายได้ระยะเวลานานขึ้น โดยการดื่มนมช็อคโกแลตช่วยเพิ่มการออกซิเดชันของคาร์โบไฮเดรต และชะลอการลดลงของระดับน้ำตาลในเลือดขณะออกกำลังกายที่ยาวนาน

บรรณานุกรม :
ณธีรา เฮงเจริญ . (2555). ผลของการดื่มนมช็อคโกแลตที่มีต่อคาร์โบไฮเดรตออกซิเดชั่น และระยะเวลาการออกกำลังกายจนเหนื่อยหมดแรงในเยาวชนชาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณธีรา เฮงเจริญ . 2555. "ผลของการดื่มนมช็อคโกแลตที่มีต่อคาร์โบไฮเดรตออกซิเดชั่น และระยะเวลาการออกกำลังกายจนเหนื่อยหมดแรงในเยาวชนชาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณธีรา เฮงเจริญ . "ผลของการดื่มนมช็อคโกแลตที่มีต่อคาร์โบไฮเดรตออกซิเดชั่น และระยะเวลาการออกกำลังกายจนเหนื่อยหมดแรงในเยาวชนชาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ณธีรา เฮงเจริญ . ผลของการดื่มนมช็อคโกแลตที่มีต่อคาร์โบไฮเดรตออกซิเดชั่น และระยะเวลาการออกกำลังกายจนเหนื่อยหมดแรงในเยาวชนชาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.