ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดต้นทุนคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดต้นทุนคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
นักวิจัย : สุรภา โพธิ์ปัญญาศักดิ์
คำค้น : คุณภาพผลิตภัณฑ์ , การควบคุมคุณภาพ , Quality of products , Quality control
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44643
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบต้นทุนคุณภาพและศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงงาน โดยทำการศึกษาเฉพาะส่วนของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และเน้นในส่วนของต้นทุนที่เกิดจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น พร้อมทั้งสร้างตัวแบบประมาณความสัมพันธ์ของต้นทุนคุณภาพ เพื่อใช้ในการพยากรณ์ปัญหาคุณภาพและหาแนวทางในการปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงานกรณีศึกษา ในการวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงระบบคุณภาพนั้นจะพิจารณาจากตัวแบบประมาณความสัมพันธ์ของต้นทุนคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ ซึ่งจะทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแบบประมาณความสัมพันธ์ของก่อนและหลังการปรับปรุง เพื่อชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ของต้นทุนคุณภาพหลังการปรับปรุงได้อย่างชัดเจน และพบว่าตัวแบบประมาณความสัมพันธ์ก่อนการปรับปรุง คือ IFC = 7.915 – 3.979PC + 2.183AC และ หลังการปรับปรุง คือ IFC = 16.984 –14.572PC – 1.316AC ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลของการปรับปรุงระบบคุณภาพมีผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับโรงงานมากขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้ได้มีการปรับปรุงระบบคุณภาพ จากการปรับปรุงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ โดยเลือกกิจกรรมที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดของเสียสูงที่สุดมาใช้เป็นตัวชี้วัดปัญหาคุณภาพ เนื่องจากพบว่าการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตเป็นปัจจัยหลักทำให้ต้นทุนคุณภาพโดยรวมสูง ผลการดำเนินงานวิจัยพบว่า ทางโรงงานสามารถจัดตั้งระบบต้นทุนคุณภาพ เพื่อให้เข้าใจถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นในระบบคุณภาพ และสามารถจัดการควบคุมคุณภาพให้เป็นระบบ ซึ่งพบว่า มีปริมาณของเสียของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมลดลงได้ถึง 57.18% จากปริมาณของเสียเดิม จึงมีผลทำให้ต้นทุนคุณภาพโดยรวมของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมมีค่าลดลงโดยเฉลี่ยได้ถึง 21.27% จากเดิม

บรรณานุกรม :
สุรภา โพธิ์ปัญญาศักดิ์ . (2555). การลดต้นทุนคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรภา โพธิ์ปัญญาศักดิ์ . 2555. "การลดต้นทุนคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรภา โพธิ์ปัญญาศักดิ์ . "การลดต้นทุนคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
สุรภา โพธิ์ปัญญาศักดิ์ . การลดต้นทุนคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.