ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนา ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนา ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร
นักวิจัย : สุธาศินี เจริญยิ่ง
คำค้น : แบบเรียนสำเร็จรูป , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , การตัดสินใจ , Programmed instruction , Web-based instruction , Decision making
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44422
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการออกแบบสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาทหารจำนวน 168 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนบนเว็บ บทเรียนสถานการณ์จำลอง และการตัดสินใจทางทหาร จำนวน 15 คน กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร เป็นครูผู้สอนวิชาทหารของโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน 5 คน โดยทดลอง ให้ครูผู้สอนออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหารจากคู่มือ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหารประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก และ 16 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1. ขั้นการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อยคือ 1.1) วิเคราะห์เป้าหมายบทเรียน 1.2) วิเคราะห์บริบทและทรัพยากรการเรียนรู้ 1.3) วิเคราะห์ผู้เรียน และ 1.4) วิเคราะห์เนื้อหา ขั้นการวิเคราะห์เพื่อสร้างสถานการณ์จริงทางทหารที่เหมาะสมกับบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บ 2. ขั้นการออกแบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อยคือ 2.1) กำหนดวัตถุประสงค์ 2.2) ออกแบบเนื้อหาของสถานการณ์จำลอง ครอบคลุมสถานการณ์ที่คลุมเครือ สร้างความเครียด และต้องตัดสินใจภายในเวลาจำกัด สำหรับเวลาในการจัดการเรียนรู้ 12 – 20 คาบเรียน 2.3) ออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอน 2.4) ออกแบบโครงสร้างบทเรียน และ 2.5) ออกแบบปฏิสัมพันธ์ 3. ขั้นการสร้างและนำไปใช้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อยคือ 3.1) เขียนสตอรีบอร์ด (Storyboard) 3.2) สร้างงานกราฟิก 3.3) เขียนโปรแกรม 3.4) ทดลองใช้ และ 3.5) นำไปใช้จริง 4. ขั้นการประเมินผลสรุป ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อยคือ 4.1) ประเมินความสามารถในการตัดสินใจร้อยละ 100 เพื่อผ่านบทเรียน และ 4.2) ประเมินบทเรียน การออกแบบกิจกรรม ในแต่ละสถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเตรียมทหารได้พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ ต้องใช้กระบวนการตัดสินใจ 9 ขั้นดังนี้คือ 1) รับภารกิจ/ระบุปัญหา 2) วิเคราะห์ภารกิจ 3) รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 4) วางแผนงาน/พัฒนาแนวปฏิบัติ 5) กำหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกทางเลือก 6) วิเคราะห์ปัจจัย ที่เป็นไปได้ 7) เปรียบเทียบแนวปฏิบัติ8) ผู้นำหน่วยตัดสินใจ 9) ประเมินผลและปรับการตัดสินใจใหม่

บรรณานุกรม :
สุธาศินี เจริญยิ่ง . (2555). การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนา ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธาศินี เจริญยิ่ง . 2555. "การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนา ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธาศินี เจริญยิ่ง . "การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนา ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
สุธาศินี เจริญยิ่ง . การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนา ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.