ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามผลด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในบ้านมั่นคง : กรณีศึกษาโครงการนำร่อง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามผลด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในบ้านมั่นคง : กรณีศึกษาโครงการนำร่อง กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ปาจรีย์ ถำอุทก
คำค้น : ที่อยู่อาศัย -- การเงิน , โครงการบ้านมั่นคง -- ไทย -- กรุงเทพฯ , สหกรณ์ , Dwellings -- Finance , Cooperative societies
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล , กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42631
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.) --จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจัดการทางด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อติดตามผลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ในโครงการนำร่อง บ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ชุมชนคือ ชุมชนเจริญชัยนิมิตใหม่ ชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชนคลองลำนุ่น ชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา และชุมชนเก้าพัฒนา โดยศึกษาจากเอกสาร การวิเคราะห์ทางการเงิน การสัมภาษณ์ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์/สหกรณ์ในโครงการนำร่อง บ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร เพื่อจะใช้เป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงต่อไป ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการจัดการทางด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของสามารถแบ่งออกเป็น ออกเป็น 3 รูปแบบคือ 1. กลุ่มออมทรัพย์มี 1 ชุมชน 2. กลุ่มออมทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นสหกรณ์เคหสถานมี 4 ชุมชน และ3.กลุ่มออมทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นสหกรณ์เคหสถาน มี 1 ชุมชน ซึ่งการจัดการทางด้านการเงินในแต่ละรูปแบบก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากวัตถุประสงค์ นโยบายของสหกรณ์และข้อจำกัดในการจัดตั้ง การติดตามผลทางการเงินโดยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางด้านการเงิน 4 ด้านคือ 1.ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง 2.สภาพคล่อง 3.การทำกำไร และ4.ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ พบว่า 3 ชุมชนสามารถปิดบัญชีได้ 2 ชุมชนไม่สามารถปิดบัญชีได้เนื่องจากเงินสูญหายทำให้ไม่มีข้อมูลทางด้านการเงิน และ1 ชุมชนไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้เนื่องจากเป็นกลุ่มออมทรัพย์และมีระบบการจัดทำบัญชีที่แตกต่างกัน เมื่อนำข้อมูลในปี 2549 มาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์เคหสถานทั้งประเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีอัตราส่วนทางการเงิน 2 ด้านอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย แต่เกิดความเสี่ยงทางด้านความเพียงพอของเงินทุนและความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อเนื่องจากชุมชนในโครงการบ้านมั่นคงมีหนี้สินจากการขอสินเชื่อมาก่อสร้างบ้านเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าสหกรณ์เคหสถานอื่น ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนมีทั้งช่วงที่เป็นกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์ ที่สำคัญที่สุดคือระยะเวลาและความสม่ำเสมอในการออม วินัยในการชำระเงิน รายได้ของสมาชิก การวางแผนโครงการ ความโปร่งใสของคณะกรรมการ และผู้นำทางความคิด จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าความเข้าใจในการดำเนินการทางด้านการเงินโครงการของสหกรณ์ การบริหารจัดการของชุมชนและพฤติกรรมของสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถประสบความสำเร็จทางการเงิน หน่วยงานที่สนับสนุนและชุมชนควรใช้ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ในการวิเคราะห์ปัญหา จัดทำมาตรฐานในการทำบัญชี ประชาสัมพันธ์เรื่องการออมเงิน สร้างเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นรายได้ในชุมชน นำระบบกลุ่มย่อยมาใช้ในการบริหารจัดการภายในชุมชน

บรรณานุกรม :
ปาจรีย์ ถำอุทก . (2550). การติดตามผลด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในบ้านมั่นคง : กรณีศึกษาโครงการนำร่อง กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปาจรีย์ ถำอุทก . 2550. "การติดตามผลด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในบ้านมั่นคง : กรณีศึกษาโครงการนำร่อง กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปาจรีย์ ถำอุทก . "การติดตามผลด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในบ้านมั่นคง : กรณีศึกษาโครงการนำร่อง กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ปาจรีย์ ถำอุทก . การติดตามผลด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในบ้านมั่นคง : กรณีศึกษาโครงการนำร่อง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.