ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
นักวิจัย : ศิวาวุธ ชูรักษา
คำค้น : การถ่ายภาพด้วยนิวตรอน , การถ่ายภาพ -- เทคนิคดิจิทัล , Neutron radiography , Photography -- Digital techniques
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถพร ภัทรสุมันต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , นเรศร์ จันทน์ขาว
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44620
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยทั่วไปใช้วิธีบันทึกภาพด้วยฟิล์มและแผ่นบันทึกภาพ ส่วนระบบถ่ายภาพที่สามารถแสดงผลทางจอภาพที่ใช้งานกันอยู่มีราคาสูงมาก การวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนที่สามารถแสดงผลทางจอภาพโดยใช้ฉากเปลี่ยนนิวตรอนแกโดลิเนียมออกซีซัลไฟด์ (เทอร์เบียม) ชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล เนื่องจากมีต้นทุนไม่สูง จากนั้นได้ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นกับลำนิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1 ที่มีความเข้มของเทอร์มัลนิวตรอนประมาณ 106 นิวตรอน/ตร.ซม.-วินาที โดยใช้เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การปรับค่ารูรับแสง ความไวแสง และเวลาในการถ่ายภาพต่าง ๆ กัน พบว่าเมื่อตั้งค่าความไวแสงสูงและใช้เวลาในการถ่ายภาพนานมีสัญญาณรบกวนบนภาพมากขึ้นจากปฏิกิริยาของรังสีแกมมากับชิปซีมอสที่ทำหน้าที่รับภาพ จากนั้นจึงได้เลือกปรับกล้องถ่ายภาพที่ค่ารูรับแสง 5.6, ความไวแสง 100 และใช้เวลาในการถ่ายภาพนาน 3 นาทีในการถ่ายภาพชิ้นงานเนื่องจากให้ภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นรายละเอียดภายในของวัตถุที่ตรวจสอบได้เป็นที่น่าพอใจโดยมีสัญญาณรบกวนต่ำ สามารถใช้ในการตรวจสอบวัสดุได้ ถึงแม้ว่าภาพที่ได้มีคุณภาพด้อยกว่าที่ได้จากแผ่นบันทึกภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อนำภาพที่ถ่ายสองภาพหรือมากกว่าที่ถ่ายภายใต้เงื่อนไขเดียวกันมารวมกันจะได้ภาพถ่ายที่มีคุณภาพดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของภาพถ่ายกับเมื่อใช้ฉากเรืองรังสีชนิด DRZ Std และ NE426 พบว่าภาพถ่ายมีคุณภาพทัดเทียมกันโดยฉากชนิด PI-200 มีความเร็วสูงสุด ฉาก DRZ Std มีความเร็วต่ำที่สุดแต่มีความคมชัดดีที่สุด ส่วนฉากชนิด NE426 ให้ภาพที่ภาพมีความเปรียบต่างสูงที่สุดแต่มีความคมชัดน้อยสุด

บรรณานุกรม :
ศิวาวุธ ชูรักษา . (2555). การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวาวุธ ชูรักษา . 2555. "การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวาวุธ ชูรักษา . "การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ศิวาวุธ ชูรักษา . การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.