ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุมชนเสมือนจริงในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุมชนเสมือนจริงในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
นักวิจัย : สโรชา แสงสัจจา
คำค้น : สถานีวิทยุ จส.100 , วิทยุกระจายเสียง -- แง่สังคม -- ไทย , วิทยุทางการพัฒนาชุมชน , เครือข่ายสังคมออนไลน์ , เว็บ 2.0 , JS 100 radio station , Radio broadcasting -- Social aspects -- Thailand , Radio in community development , Online social networks , Web 2.0
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล , ศยามล เจริญรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42594
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความเป็นชุมชนรูปแบบใหม่ของสถานีวิทยุ จส.100 เพื่อศึกษาบทบาทของเครือข่ายทางสังคมแบบใหม่ต่อการหนุนเสริมความเป็นชุมชนของสถานีวิทยุ จส.100 และเพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ในด้านสังคม โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องชุมชน ชุมชนเสมือนจริง และจิตสำนึกสาธารณะ การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนาม การติดตามรับฟังสถานีวิทยุ จส.100 และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ผลการวิจัยพบว่า 1.ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 เป็นชุมชนเสมือนจริง ในแง่ที่เป็นชุมชนการสื่อสาร แม้จะมิได้เป็นชุมชนออนไลน์ แต่เป็นชุมชนที่สมาชิกติดต่อกันผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีสถานีวิทยุ จส.100 เป็นสื่อกลาง สมาชิกเป็นผู้ที่มีความสนใจปัญหาการจราจรร่วมกัน มีความหลากหลาย และมิได้จำกัดอยู่กับพื้นที่เชิงกายภาพ หลังจากก่อตั้งสถานี 2 ปี การที่สมาชิกกลุ่มหนึ่งได้ก่อตั้งชมรมจราจรสื่อสารเพื่อสังคม อาจสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เพียงพอของความสัมพันธ์แบบเสมือนจริง 2.เครือข่ายทางสังคมแบบใหม่ ได้แก่ เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ของ จส.100 ยังไม่ได้มีส่วนส่งเสริมความเป็นชุมชนเสมือนจริงของ จส.100 เพราะเป็นเพียงการสื่อสารทางเดียวของทั้งสมาชิกที่ใช้สื่อนี้ และเจ้าหน้าที่ จส.100 เท่านั้น 3.ชุมชน จส.100 มีส่วนเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะของสมาชิก โดยการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งออกอากาศผ่านทางสถานี ขณะที่ข้อจำกัดของชุมชน คือ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นองค์กรธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างสถานี

บรรณานุกรม :
สโรชา แสงสัจจา . (2555). ชุมชนเสมือนจริงในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สโรชา แสงสัจจา . 2555. "ชุมชนเสมือนจริงในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สโรชา แสงสัจจา . "ชุมชนเสมือนจริงในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
สโรชา แสงสัจจา . ชุมชนเสมือนจริงในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.