ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : สุนันทา วงศ์จตุรภัทร
คำค้น : การค้นข้อสนเทศ , นักศึกษาบัณฑิต , วิทยาศาสตร์การกีฬา -- บริการสารสนเทศ , Information retrieval , Graduate students , Sport science -- Information services
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42448
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในด้านวัตถุประสงค์ แหล่งสารนิเทศ ทรัพยากรสารนิเทศ เนื้อหา ภาษา วิธีการสืบค้น และปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 แห่งได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้นจำนวน 349 คน ได้รับแบบสอบถามคืน 292 ชุด และเป็นแบบสอบถามที่นำมาวิเคราะห์ได้ 280 ชุด (ร้อยละ 80.23) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่ แสวงหาสารนิเทศเพื่อค้นคว้าประกอบการเรียน แสวงหาสารนิเทศจากห้องสมุด โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกแหล่งสารนิเทศ คือ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ให้สารนิเทศตรงความต้องการ นักศึกษาส่วนใหญ่แสวงหาสารนิเทศจากหนังสือและตำรา แสวงหาสารนิเทศภาษาไทย เนื้อหาสรีรวิทยาการกีฬา วิธีการสืบค้นที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ คือ วิธีการสืบค้นจากรายการออนไลน์ของห้องสมุด (OPAC) และปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศที่ประสบในระดับมากคือ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาของห้องสมุดมีจำนวนน้อย จากสมมติฐานที่กำหนดไว้ 2 ข้อ คือ 1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนใหญ่แสวงหาสารนิเทศจากหนังสือและตำรา จากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยที่สังกัด และสืบค้นจากรายการออนไลน์ของห้องสมุด และ 2) ปัญหาที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาประสบในระดับมาก คือ วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬามีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้ ผลการวิจัยพบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ

บรรณานุกรม :
สุนันทา วงศ์จตุรภัทร . (2550). พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนันทา วงศ์จตุรภัทร . 2550. "พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนันทา วงศ์จตุรภัทร . "พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุนันทา วงศ์จตุรภัทร . พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.