ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคำนวณความหนาของผนังคอนกรีตสำหรับห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ในงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคำนวณความหนาของผนังคอนกรีตสำหรับห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ในงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : จุมพฏ จำเนียร
คำค้น : รังสีเอกซ์ , คอนกรีต , X-rays , Concret
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สมยศ ศรีสถิตย์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การกำบังรังสีจากห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์นั้นจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกห้องจะได้รับปริมาณรังสีเอกซ์ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านรังสีหรือบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้งานบริเวณพื้นที่ที่อยู่ติดกับห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกำบังรังสีเอกซ์จากห้องถ่ายภาพด้วยรังสีในงานอุตสาหกรรมให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้การทดลองและเทคนิคการคำนวณ ได้เลือกใช้แผ่นคอนกรีตที่จัดเตรียมขึ้นเพื่อเก็บชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคำนวณ ในการทดลองคำนวณผนังคอนกรีตได้กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และข้อมูลบริเวณโดยรอบห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ ซึ่งจัดแบ่งผนังห้องออกเป็น 2 ประเภท คือ ผนังห้องด้านที่รับรังสีปฐมภูมิ สามารถกำบังลำรังสีเอกซ์ได้ถึง 180 kVp และผนังห้องด้านที่รับรังสีทุติยภูมิ สามารถกำบังรังสีจากการกระเจิงและการรั่วของรังสีเอกซ์ ชุดข้อมูลต่าง ๆ จากการทดลองถูกรวมเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับคำนวณความหนาของผนังห้อง ผลการคำนวณความหนาของผนังห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์จากงานวิจัยนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าเพียงพอสำหรับความปลอดภัยทางรังสีในบริเวณพื้นที่ทำงาน

บรรณานุกรม :
จุมพฏ จำเนียร . (2555). การคำนวณความหนาของผนังคอนกรีตสำหรับห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ในงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุมพฏ จำเนียร . 2555. "การคำนวณความหนาของผนังคอนกรีตสำหรับห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ในงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุมพฏ จำเนียร . "การคำนวณความหนาของผนังคอนกรีตสำหรับห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ในงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
จุมพฏ จำเนียร . การคำนวณความหนาของผนังคอนกรีตสำหรับห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ในงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.