ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุภาพร ครุสารพิศิฐ
คำค้น : พฤติกรรมข่าวสาร , ภาวะโลกร้อน , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน , Information behavior , Global warming , Environmental protection -- Citizen participation
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42467
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วนร่วม ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนจำแนกตามลักษณะทางประชากร การเปรียบเทียบการแสวงหาข่าวสารกับ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความตระหนักกับการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การแจกแจง ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ F-test และการวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจในระดับปานกลาง มีความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับสูง และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนใน ระดับปานกลาง 2. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการแสวงหา ข่าวสารต่างกัน ส่วนเพศ อายุและรายได้ที่แตกต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารไม่แตกต่างกัน 3. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความตระหนักต่อปัญหา ภาวะโลกร้อนต่างกัน ส่วนเพศ อายุ อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อน ไม่แตกต่างกัน 4. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ อาชีพและรายได้แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ ลดปัญหาภาวะโลกร้อนต่างกัน ส่วนเพศและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะ โลกร้อนไม่แตกต่างกัน 5. การแสวงหาข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อน แต่มีความ สัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 6.ความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการลด ปัญหาภาวะโลกร้อน

บรรณานุกรม :
สุภาพร ครุสารพิศิฐ . (2550). การแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร ครุสารพิศิฐ . 2550. "การแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร ครุสารพิศิฐ . "การแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุภาพร ครุสารพิศิฐ . การแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.