ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของท่อมีรอยร้าวด้วย API RP 579

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของท่อมีรอยร้าวด้วย API RP 579
นักวิจัย : จตุพร แก้วอ่อน
คำค้น : ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา , การแตกร้าว , การกระจายความเค้น , Computer software -- Development , Fracture mechanics , Stress concentration
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42518
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

วิทยานิพนธ์นี้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม API RP 579 สำหรับประเมินชิ้นส่วนทรงกระบอกที่มีรอยร้าวผิวรูปครึ่งวงรีวางตัวตามยาว ภายใต้ความเค้นปฐมภูมิ และความเค้นทุติยภูมิ สำหรับภาระปฐมภูมิ โปรแกรมรองรับการป้อนค่าความดันภายใน หรือการกระจายความเค้นตามแนวความหนาในรูปฟังก์ชันโพลินอเมียลกำลังสี่ สำหรับภาระทุติยภูมิ โปรแกรมรองรับการป้อนค่าความเค้นเชิงความร้อนในรูปของการกระจายตัวของอุณหภูมิตามแนวความหนาในรูปฟังก์ชันโพลินอเมียลกำลังสี่ และความเค้นตกค้าง ซึ่งประมาณให้มีขนาดคงที่ตามแนวความกว้างของรอยเชื่อม โปรแกรมสามารถประเมินการคงสภาพ ประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ และประเมินการรั่วก่อนการแตกหัก สำหรับการประเมินการคงสภาพ โปรแกรมรองรับการประเมินระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 (ทางเลือก B) สำหรับการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ โปรแกรมรองรับการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความดันภายในที่มีแอมพลิจูดคงที่ด้วยแบบจำลองของ Walker นอกจากนี้ โปรแกรมสามารถระบุลักษณะรอยร้าวกรณีที่มีจำนวนรอยร้าวได้สูงสุด 2 รอย และโปรแกรมใช้ระเบียบวิธีฟังก์ชันน้ำหนักเพื่อคำนวณพารามิเตอร์ปลายรอยร้าว โปรแกรมเขียนด้วยภาษา Delphi 7 การพัฒนาโครงสร้างของโปรแกรมใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และออกแบบคลาสไดอะแกรมด้วยแบบแผน Player-Role โครงสร้างของโปรแกรมจึงมีความยืดหยุ่น การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือตรวจสอบผลการคำนวณของโปรแกรมกับคำตอบของตัวอย่างใน API RP 579 และส่วนที่สอง คือประยุกต์โปรแกรมกับปัญหาทางปฏิบัติ การตรวจสอบพบว่า โปรแกรมสามารถทำงานได้ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับกายภาพจริงของปัญหา

บรรณานุกรม :
จตุพร แก้วอ่อน . (2555). ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของท่อมีรอยร้าวด้วย API RP 579.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จตุพร แก้วอ่อน . 2555. "ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของท่อมีรอยร้าวด้วย API RP 579".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จตุพร แก้วอ่อน . "ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของท่อมีรอยร้าวด้วย API RP 579."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
จตุพร แก้วอ่อน . ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของท่อมีรอยร้าวด้วย API RP 579. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.