ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการบริหารโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา 5 โครงการ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2556

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการบริหารโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา 5 โครงการ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2556
นักวิจัย : รงรอง พุทธาวงศ์
คำค้น : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , โครงการก่อสร้าง -- การจัดการ , อาคาร -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม , Crown Property Bureau , Construction projects -- Management , Buildings -- Maintenance
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไตรวัฒน์ วิรยศิริ , พร วิรุฬห์รักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42363
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นเจ้าของที่ดินและอาคารจำนวนมาก บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญ มีทั้งอาคารที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากรและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ปัจจุบันยังมีการใช้งานอาคารอยู่อย่างหลากหลาย แต่ด้วยสภาพอาคารที่ทรุดโทรม จึงมีนโยบายปรับปรุงฟื้นฟูอาคารให้ดีขึ้นเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารอนุรักษ์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยศึกษาจากลักษณะทางกายภาพ ขั้นตอนการบริหาร และขั้นตอนการดำเนินโครงการ เพื่อให้เข้าใจปัญหาและปัจจัยที่เกิดขึ้นของโครงการปรับปรุงอาคารที่ผ่านมาของสำนักงานทรัพย์สินฯ 5 โครงการ โดยจำแนกโครงการตามลักษณะการดำเนินโครงการได้ 3 ประเภท คือ โครงการที่ปรับปรุงอาคารตามสภาพเฉพาะภายนอกอาคาร คืออาคารแพร่งนราและแพร่งภูธร และอาคารตลาดนางเลิ้ง โครงการที่ปรับปรุงฟื้นฟูอาคารได้สำเร็จ คือ อาคาร 9 ห้องถนนพระอาทิตย์ อาคาร 29 ห้องถนนหน้าพระลาน และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูคือ อาคารท่าเตียนที่มีลักษณะอาคารซับซ้อน และมีปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุง เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารโครงการที่เหมาะสมกับอาคารอนุรักษ์ และนำไปใช้เป็นแนวทางการบริหารให้โครงการที่มีลักษณะเดียวกัน ด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลจากการสำรวจ สังเกต สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการศึกษาได้ว่าอาคารในกรณีศึกษามีลักษณะทางกายภาพ และขั้นตอนการดำเนินโครงการที่แตกต่างกัน โดยนำหลักการบริหารมาแก้ไขปัญหาที่พบในการบริหารโครงการต่อไป แต่ทุกกรณีศึกษากำหนดกรอบระยะเวลาโครงการตามปีงบประมาณที่เหมือนกัน ทำให้การดำเนินโครงการขาดความยืดหยุ่น ขาดคุณภาพ พบปัญหาด้านการกำหนดเป้าหมาย และขอบเขตงานไม่ครอบคลุมการทำงานทุกขั้นตอน ด้านการจัดทีมงาน บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการโยกย้ายคนในอาคาร ด้านการประสานงานการมีส่วนร่วม ด้านการขออนุญาต ด้านการควบคุมเวลา งบประมาณ และคุณภาพ จากปัญหาและปัจจัยดังกล่าว สามารถจำแนกรูปแบบการบริหารโครงการได้เป็นลักษณะการซ่อมแซมอาคาร และลักษณะการปรับปรุงฟื้นฟูอาคาร จึงเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการจากวิธีการแก้ไขปัญหาโครงการที่ผ่านมา ที่ต้องนำหลักการบริหารโครงการด้านการวางแผน การจัดทีมงาน การอำนวยการ การควบคุมมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะกายภาพอาคาร และแนวทางการปรับปรุง และสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์กับโครงการอื่นที่มีลักษณะเดียวกันได้

บรรณานุกรม :
รงรอง พุทธาวงศ์ . (2555). แนวทางการบริหารโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา 5 โครงการ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2556.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รงรอง พุทธาวงศ์ . 2555. "แนวทางการบริหารโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา 5 โครงการ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2556".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รงรอง พุทธาวงศ์ . "แนวทางการบริหารโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา 5 โครงการ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2556."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
รงรอง พุทธาวงศ์ . แนวทางการบริหารโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา 5 โครงการ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2556. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.