ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ชุลีกร ธนธิติกร
คำค้น : คนขับรถประจำทาง -- สุขภาพและอนามัย -- ไทย -- กรุงเทพฯ , ความง่วง , วงจรการหลับ-ตื่น , Bus drivers -- Health and hygiene -- Thailand -- Bangkok , Drowsiness , Sleep-wake cycle
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนทร ศุภพงษ์ , ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42120
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวัน ในพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร(ขสมก.)โดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสังกัดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครจำนวน 241 คน จากเขตการเดินรถที่ 1,2และ 8เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามมีการอัตราการเข้าร่วมการศึกษาเท่ากับร้อยละ 83 ผลการศึกษาพบอัตราความชุกของการเกิดภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครเท่ากับร้อยละ86 คะแนนเฉลี่ย Epworth sleepiness score เท่ากับ 12.68 คะแนนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย การรับประทานยานอนหลับ ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการดื่มสุรา จำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาทำงาน ชั่วโมงการนอนหลับในวันทำงาน ชั่วโมงการนอนหลับในวันหยุด การตื่นตอนกลางคืนในวันทำงาน การตื่นตอนกลางคืนในวันหยุด การนอนกรนความดังของเสียงกรนท่าทางการนอนตะแคงขวาและตะแคงซ้าย การนอนขากระตุกและการนอนฝัน การศึกษานี้พบว่าความชุกของภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสูง โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะนี้สูงที่สุดคือ การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ ควรมีการรณรงค์ให้เลิกการบริโภคสุราและบุหรี่ รวมถึงการตรวจประเมิน และคัดกรองภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
ชุลีกร ธนธิติกร . (2555). ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุลีกร ธนธิติกร . 2555. "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุลีกร ธนธิติกร . "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ชุลีกร ธนธิติกร . ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.