ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชน
นักวิจัย : ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี
คำค้น : การศึกษานอกระบบโรงเรียน , การคุ้มครองผู้บริโภค , การเรียนรู้ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต , Non-formal education , Consumer protection , Learning
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา , นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42241
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชน 2) ทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชน 3) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนำโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชนที่ได้พัฒนาไปใช้ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาด้วยการใช้แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันและแนวคิดการเรียนรู้แบบเชื่อมต่อ กลุ่มประชากรคือสมาชิกสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านกรุงเทพมหานครจำนวน 1,250 คน การทดลองโปรแกรมดำเนินการด้วยกลุ่มตัวอย่าง 24 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง ทำการทดลองกลุ่มเดียวเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังของผลการทดลอง ระยะเวลาในการดำเนินโปรแกรมพร้อมปฏิบัติงานจริง จำนวน 7 สัปดาห์ รวม 108 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า 1)โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชนมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเครือข่ายคือ ประกอบด้วย (1) การศึกษาบริบทขององค์กรชุมชน (2) การศึกษาเป้าหมายองค์กรชุมชน (3) การออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ (4) การเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ (5) การเตรียมผู้เรียน (6) การกำหนดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (7) การเรียนรู้ส่วนบุคคลตามสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (8) การเรียนรู้ร่วมกัน (9) การทบทวนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (10)การประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและ (11) การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู้และการสื่อสารผล มีเนื้อหาการเรียนรู้จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย (1) การวางแผน (2) การเท่าทันสารสนเทศ (3) จิตวิทยาการสื่อสาร (4) กระบวนการเครือข่ายในการทำงานชุมชน (5) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและ (6) การบูรณาการความรู้เพื่อปฏิบัติจริงและเขียนโครงการ 2) ผลการทดลองใช้โปรแกรมพบว่า (1) ค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพหลังการเรียนรู้มีค่ามากกว่าก่อนการเรียนรู้ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เรียนสามารถระบุกิจกรรมที่จะดำเนินงานได้ถูกต้องและหลากหลาย (2) ผลจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของผู้เรียน พบว่าประชาชนผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (3) การประเมินโปรแกรมด้วยการสนทนากลุ่มกับผู้เรียนและวิทยากร พบว่าขั้นตอนการดำเนินโปรแกรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการฝึกอบรม สำหรับการประเมินความมีประโยชน์ของการมีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในชุมชนโดยประชาชน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนำโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ได้แก่ ผู้นำที่เข้มแข็ง ความแตกต่างด้านภูมิหลังของผู้เรียน การปฏิบัติงานจริงร่วมกันในกลุ่ม การเข้าถึงสื่อสารเทศบนอินเตอร์เน็ต การเข้าถึงสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ การดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ และเนื้อหาการเรียนรู้ที่เน้นเรื่องจิตวิทยาการสื่อสาร

บรรณานุกรม :
ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี . (2555). การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี . 2555. "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี . "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี . การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.