ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประมาณขนาดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วยวิธีฟังก์ชันพอยต์ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุ และคลาสพอยต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประมาณขนาดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วยวิธีฟังก์ชันพอยต์ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุ และคลาสพอยต์
นักวิจัย : ชมพูนุช เผ่าประพัธน์
คำค้น : ซอฟต์แวร์ , การวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์ , การโปรแกรมเชิงวัตถุ , Computer software , Function point analysis , Object-oriented programming (Computer science)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42221
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การประมาณการซอฟต์แวร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จำเป็นในการวางแผนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อใช้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการประมาณการซอฟต์แวร์ที่เลือกมีผลต่อความแม่นยำต่อการประมาณการซอฟต์แวร์ ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของโครงการซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์หนึ่งที่เป็นที่นิยม โดยมีวิธีการประมาณการซอฟต์แวร์เชิงวัตถุที่ถูกนำเสนอขึ้น คือ ฟังก์ชันพอยต์ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุสอง และคลาสพอยต์ แต่ยังไม่พบงานวิจัยเพื่อทดสอบเปรียบเทียบความแม่นยำจากวิธีการประมาณการทั้งสี่วิธีการ การศึกษานี้จึงเปรียบเทียบความแม่นยำทั้งสี่วิธีการ การศึกษานี้เป็นการทดสอบข้อมูลที่ได้จากธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์จริง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การประมาณขนาดซอฟต์แวร์ด้วยฟังก์ชันพอยต์และคลาสพอยต์ให้ผลความแม่นยำมากที่สุด โดยให้ผลความแม่นยำที่ใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนวิธีประมาณขนาดด้วยฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุและฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุสองไม่มีความแม่นยำอย่างมีนัยสำคัญ

บรรณานุกรม :
ชมพูนุช เผ่าประพัธน์ . (2555). การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประมาณขนาดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วยวิธีฟังก์ชันพอยต์ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุ และคลาสพอยต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชมพูนุช เผ่าประพัธน์ . 2555. "การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประมาณขนาดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วยวิธีฟังก์ชันพอยต์ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุ และคลาสพอยต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชมพูนุช เผ่าประพัธน์ . "การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประมาณขนาดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วยวิธีฟังก์ชันพอยต์ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุ และคลาสพอยต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ชมพูนุช เผ่าประพัธน์ . การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประมาณขนาดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วยวิธีฟังก์ชันพอยต์ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุ และคลาสพอยต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.