ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วในธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วในธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม
นักวิจัย : คุณาพร ใจมาคำ
คำค้น : บริการอาหาร -- เครื่องมือและอุปกรณ์ -- การตลาด , เครื่องแก้ว -- การตลาด , เครื่องแก้ว -- การจัดซื้อ , การตลาด , Food service -- Equipment and supplies -- Marketing , Glassware -- Marketing , Glassware -- Purchasing , Marketing
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41988
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการ การแสวงหาข่าวสาร การเปิดรับข่าวสารการสื่อสารการตลาด การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว และอธิบายความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม เป็นการวิจัยเชิงสำรวจใช้ทำแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่มจำนวน 390 คน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความใส ความคงทน ในราคาที่สมเหตุสมผล มีช่องทางการจำหน่ายที่ผ่านพนักงานขายและตัวแทนจำหน่ายใกล้ร้านค้าหรือบริษัท และต้องการการส่งเสริมการขายแบบการให้ส่วนลด การรับประกันหลังการขาย และการบริการส่งของฟรี ด้านการเปิดรับข่าวสารการตลาดพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความต้องการเปิดรับข่าวสารการตลาดผ่านงานแสดงสินค้า พนักงานขาย แค็ตตาล็อก โบรชัวร์ ในระดับมาก ด้านการตัดสินใจซื้อพบว่า การตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก โดยเป็นการตัดสินใจนำข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อ ตัดสินใจสั่งซื้อ และตัดสินใจซื้อยี่ห้อเดิมซ้ำๆ การทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วด้านราคาและด้านส่งเสริมการขายขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ประกอบธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 2) ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารทางการตลาดโดยรวมของผู้ประกอบธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่มมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05

บรรณานุกรม :
คุณาพร ใจมาคำ . (2555). การเปิดรับข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วในธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คุณาพร ใจมาคำ . 2555. "การเปิดรับข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วในธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คุณาพร ใจมาคำ . "การเปิดรับข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วในธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
คุณาพร ใจมาคำ . การเปิดรับข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วในธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.