ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์
นักวิจัย : พัชร พิพิธกุล
คำค้น : การศึกษา -- วิจัย , วิทยานิพนธ์ , Education -- Research , Dissertations, Academic
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41567
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์ก่อนและหลังการสอนวิจัยแบบเน้นการปริทรรศน์เอกสาร 2) เปรียบเทียบทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์กลุ่มที่ได้รับการสอนและไม่ได้รับการสอนวิจัยแบบเน้นการปริทรรศน์เอกสาร และ 3) พัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะครุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2550 ที่เข้ารับการอบรมทักษะการทำวิจัยแบบเน้นทักษะการปริทรรศน์เอกสารชุดฝึกทักษะการปริทรรศน์เอกสารที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จำนวน 2 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 30 คน ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินทักษะการรู้สารสนเทศ ค่าความเที่ยง 0.545 - 0.866 และแบบประเมินทักษะการปริทรรศน์เอกสาร ค่าความเที่ยง 0.538 - 0.829 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติภาคบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ด้วยโปรแกรม SPSS for Window และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นด้วยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. หลังการสอนวิจัยแบบเน้นทักษะการปริทรรศน์เอกสาร นิสิตมีระดับทักษะการปริทรรศน์เอกสารสูงขึ้นกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นิสิตกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเน้นทักษะการปริทรรศน์เอกสารมีระดับทักษะการปริทรรศน์เอกสารสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการสอนวิจัยแบบเน้นการปริทรรศน์เอกสาร 3. โมเดลเชิงสาเหตุของทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์มีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ x² =31.85, df=41, P=0.84669, GFI = 0.91, AGFI=0.85, RMR=96.04, RMSEA=0.000 ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของทักษะการปริทรรศน์เอกสารได้ร้อยละ 76 ตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลทางตรงต่อทักษะการปริทรรศน์เอกสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การสอนวิจัยแบบเน้นทักษะการปริทรรศน์เอกสาร (0.56) ทักษะการรู้สารสนเทศ (0.47) และทักษะภาษาอังกฤษ (0.19)

บรรณานุกรม :
พัชร พิพิธกุล . (2550). โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชร พิพิธกุล . 2550. "โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชร พิพิธกุล . "โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
พัชร พิพิธกุล . โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.