ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทรับจัดงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทรับจัดงาน
นักวิจัย : ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ
คำค้น : การสื่อสารทางการตลาด , การสื่อสารทางธุรกิจ , Communication in marketing , Business communication
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อวยพร พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40711
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะทั่วไปของการตลาด เชิงกิจกรรมและบริษัทรับจัดงาน องค์ประกอบการสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงานที่สร้างความสำเร็จและที่อาจจะสร้างความล้มเหลวให้กับบริษัทรับจัดงาน แนวโน้มการปฏิบัติงานของบริษัทรับจัดงานในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเก็บข้อมูลจากบริษัทรับจัดงาน 2 บริษัทใหญ่ ได้แก่ Index Event Agency Public Company Limited และ Pico (Thailand) Public Company Limited ทั้ง 2 บริษัทคัดเลือกจากยอดรายได้จากการทำงาน ความสำเร็จที่ผ่านมาจากการทำงานและเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากบรรณาธิการนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกิจกรรมการตลาด ทั้ง 2 ฉบับในตลาดนิตยสารประเทศไทย ศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลการติดต่อสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของบริษัทรับจัดงานมีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับข้อมูลของเจ้าของงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและวัตถุประสงค์การจัดงานของเจ้าของงาน การคิดงานการตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดงานของเจ้าของงาน การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหาในงานการตลาดเชิงกิจกรรมแก่เจ้าของงาน การบริหารจัดการงานการตลาดเชิงกิจกรรม การสรุปงานและประเมินผลการจัดงานการของบริษัทรับจัดงาน โดยมีองค์ประกอบการสื่อสารที่สร้างความสำเร็จให้กับบริษัทรับจัดงานได้แก่ ความถูกต้องชัดเจนการสื่อสาร มีการสื่อสารทั้งในรูปแบบเผชิญหน้าระหว่างบุคคล (face-to-face) การสื่อสารกลุ่มย่อย (group communication) การระดมสมอง (brainstorm) พร้อมทั้งการสื่อสารผ่านเอกสารเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจของทีมงานและเพื่อโน้มน้าวใจเจ้าของงาน โดยอ้างอิงถึงทฤษฏีแห่งความต้องการและพึงพอใจ (The Want-Satisfaction Theory) ทฤษฏีแห่งการวิเคราะห์ลูกค้า (The Depth Theory) และองค์ประกอบการสื่อสารที่อาจจะสร้างความล้มเหลวให้กับบริษัทรับจัดงานได้แก่ เรื่องของข้อมูลในการปฏิบัติงาน ที่มากเกินไป ขาดความถูกต้อง ขาดความทันสมัย ทีมงานขาดความเอาใจใส่ข้อมูล และเรื่องความแตกต่างในการติดต่อสื่อสารทางด้านภาษา โดยแนวโน้มการปฏิบัติงานในอนาคตของบริษัทรับจัดงาน คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างงานให้เกิดความน่าสนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าของงาน ในงบประมาณที่จำกัดของเจ้าของงาน มีการสร้างรูปแบบของการทำกิจกรรมต่อเนื่อง (Campaign) หรือ การจัดงานที่มีผู้ร่วมสนับสนุน (Co-sponsor) เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และเป็นงานการตลาดเชิงกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ

บรรณานุกรม :
ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ . (2550). การสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทรับจัดงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ . 2550. "การสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทรับจัดงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ . "การสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทรับจัดงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ . การสื่อสารในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทรับจัดงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.