ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : เสาวณีย์ นวกิจไพฑูรย์
คำค้น : Housing , High school teachers , ครูมัธยมศึกษา , ที่อยู่อาศัย -- กรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , สุปรีชา หิรัญโร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746383825 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41287
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในกรุงเทพมหานคร ศึกษาสภาพปัจจุบันในด้านที่อยู่อาศัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยและเสนอแนวทางในการส่งเสริมสวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของกลุ่มอาจารย์ต่อไปในอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ที่ทำการสอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 314 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสำรวจด้วยแบบสอบถามตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 90 โรงเรียนในเขตชั้นใน 14 เขตของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยมีสาระสำคัญ คือ สภาพที่อยู่อาศัยปัจจุบันของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครมีที่อยู่ในกรุงเทพชั้นใน รูปแบบของที่อยู่อาศัยที่มีมากที่สุดตามลำดับ คือ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ หอพัก อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยวจะอยู่ในแปลงที่ดินขนาด 1-50 ตารางวา การครอบครองที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อยู่เอง ลำดับสองเป็นผู้เช่าที่อยู่และอาศัยอยู่กับบิดามารดาเป็นลำดับสาม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย มีความสำคัญตามลำดับ คือ (1) ความสะดวกในการเดินทาง ใกล้แหล่งงาน (2) สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย (3) ใกล้ย่านการค้าแหล่งธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 35-39 ปี ต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ตามลำดับ โดยตั้งงบประมาณสำหรับบ้านเดี่ยวในระดับราคาไม่เกินสามล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ในระดับราคาไม่เกินสองล้านบาท และคอนโดมีเนียมในระดับราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาท ต้องการทำเลที่ตั้งในเขตกรุงเทพชั้นใน โดยประมาณครึ่งหนึ่งต้องการซื้อจากเอกชน ที่เหลือต้องการสร้างเอง ซื้อจากการเคหะ เช่า และเซ้ง ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ของอาจารย์รัฐบาลลำดับแรก คือ ต้องการคุณภาพ รูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยของที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิม และปัจจัยลำดับแรกของอาจารย์เอกชนคือ ต้องการความสะดวกในการเดินทาง กลุ่มตัวอย่างจะพิจารณาทำเลที่ตั้งในเรื่องความใกล้ไกลระหว่างที่พักอาศัยกับโรงเรียนที่สอน โดยจะเลือกอยู่อาศัยใกล้บริเวณโรงเรียนที่สอน ส่วนที่เหลือต้องการเลือกทำเลใดก็ตามและอาจจะย้ายมาสอน ณ โรงเรียนที่ใกล้ที่อาศัยใหม่โดยกลุ่มตัวอย่างยังมีความต้องการที่จะอยู่ใกล้แหล่งงานโดยต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนจัดให้มีสวัสดิการอาคารเช่าในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครหรือหอพักในโรงเรียนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครู อาจารย์ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพครูมากขึ้น

บรรณานุกรม :
เสาวณีย์ นวกิจไพฑูรย์ . (2540). ความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวณีย์ นวกิจไพฑูรย์ . 2540. "ความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวณีย์ นวกิจไพฑูรย์ . "ความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
เสาวณีย์ นวกิจไพฑูรย์ . ความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.