ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ
นักวิจัย : ภิญโญ ไชยประนัง
คำค้น : Deviant behavior , Male prostitutes , ผู้ชายขายตัว , พฤติกรรมเบี่ยงเบน , การค้าประเวณี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพัตรา สุภาพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743329978 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41276
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศของชายขายบริการ ภาวะเงื่อนไขของแต่ละขั้นตอนที่มีอิทธิพลผลักดันให้บุคคลเข้าสู่อาชีพบริการทางเพศ รวมทั้งภาวะการปรับตัว แบบแผนพฤติกรรม และทัศนคติของชายขายบริการ ภายหลังการเข้าสู่อาชีพบริการทางเพศ จำนวน 250 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบที่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ เชิงสังคมวิทยา โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินตัวแปร 7 ตัว ได้แก่ อายุ รายได้ การศึกษา เพื่อน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สถานภาพสมรส และภูมิลำเนาเดิม และลักษณะเชิงมานุษยวิทยา โดยทำการวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม SPSS/PC คำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าไคสแควร์ ค่าแกมม่า และค่าเครเมอร์วี ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 7 กับการเข้าสู่อาชีพขายบริการมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างต่ำ และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานทุกข้อ

บรรณานุกรม :
ภิญโญ ไชยประนัง . (2542). กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภิญโญ ไชยประนัง . 2542. "กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภิญโญ ไชยประนัง . "กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ภิญโญ ไชยประนัง . กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.