ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กป่วย ระหว่างผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติกับผู้ปกครอง ที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กป่วย ระหว่างผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติกับผู้ปกครอง ที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรม
นักวิจัย : ศรีสอางค์ คล้ายโกศล
คำค้น : เด็ก -- การดูแล , ผู้ปกครองกับเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประนอม โอทกานนท์ , ประนอม รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40341
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กป่วยระหว่างผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติกับผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรม ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ปกครองเด็กป่วยที่มารับการบริการจากโรงพยาบาลเด็กและโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเลือกศึกษาผู้ปกครองของเด็กป่วยที่มีอายุ 1-3 ปี เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก มีกำหนดนัดล่วงหน้าในการเข้าอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลา 2-7 วัน และเป็นผู้ปกครองเด็กป่วยที่ไม่เคยมีบุตรคนใดเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถมาเยี่ยมเด็กป่วยได้ตามเวลาเยี่ยมไม่ได้อยู่เฝ้าเด็กป่วยตลอดเวลา สามารถอ่านหนังสือและใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายเป็นอย่างดี จำนวน 40 คน ทำการจับคู่ตัวอย่างโดยยึดตัวแปรด้านเพศ อายุ โรค ของเด็กป่วย และเพศ อายุ การศึกษา ของผู้ปกครองเด็กป่วย กำหนดตัวอย่างให้มีลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ๆ แล้วสุ่มแยกเป็นผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรมซึ่งถือเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 20 คน ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการทดลองและการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง คือโปรแกรมการเตรียมผู้ปกครองเด็กป่วยก่อนเข้าอยู่โรงพยาบาล และแบบทดสอบความรู้และแบบสังเกตความสามารถในการดูแลเด็กป่วย ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และได้นำไปลองใช้กับผู้ปกครองเด็กป่วยที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างประชากร หาความเที่ยงของแบบทดสอบได้เท่ากับ .811 และความเที่ยงของแบบสังเกตได้เท่ากับ .979 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยทอสอบค่าที (t-test) ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการเข้าอยู่โรงพยาบาลของเด็กป่วยของผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรมดีกว่าผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสนองสมมติฐานการวิจัย 2. ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลเด็กป่วยขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรมดีกว่าผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ซึ่งสนองสมมติฐานการวิจัย

บรรณานุกรม :
ศรีสอางค์ คล้ายโกศล . (2527). การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กป่วย ระหว่างผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติกับผู้ปกครอง ที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีสอางค์ คล้ายโกศล . 2527. "การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กป่วย ระหว่างผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติกับผู้ปกครอง ที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีสอางค์ คล้ายโกศล . "การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กป่วย ระหว่างผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติกับผู้ปกครอง ที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
ศรีสอางค์ คล้ายโกศล . การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กป่วย ระหว่างผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติกับผู้ปกครอง ที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.