ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง"

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง"
นักวิจัย : จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
คำค้น : Cross-impact analysis , Academic achievement , Elementary Schools , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , นักเรียนประถมศึกษา , การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ , ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743317511 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎรบำรุง" ต่ำกว่าเกณฑ์ และแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ รวมทั้งศึกษาความเหมาะสม ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสาเหตุและแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ อาจารย์ในโรงเรียนทั้งหมด 9 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในท้องถิ่น จำนวน 12 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ได้แก่ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา 8 คน การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นแรก ศึกษาสาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำจากความคิดเห็นของอาจารย์ในโรงเรียนตามกระบวนการ fishboning วิเคราะห์หาสาเหตุที่สำคัญ 5 ลำดับแรกโดยใช้เทคนิคกระบวนการให้น้ำหนักรายคู่ และหาเหตุของแต่ละสาเหตุพร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญขั้นที่สอง ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากความคิดเห็นของอาจารย์ในโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญ ขั้นที่สาม วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้จากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชา ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ที่มีต่อการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ในการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ทั้ง 5 กลุ่มวิชาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับครูในเรื่องที่ครูไม่เตรียมการสอน ใช้การสอนที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช้วิธีการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาอื่นมากที่สุดได้แก่การนิเทศภายใน และพบว่าการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนามีความเหมาะสม

บรรณานุกรม :
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ . (2541). การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ . 2541. "การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง"".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ . "การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง"."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ . การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง". กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.