ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารความเสี่ยงของโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารความเสี่ยงของโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ศิณีวรรณ จันทะปิดตา
คำค้น : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- การจัดการ , การบริหารโครงการ , การบริหารความเสี่ยง , มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ , Chulalongkorn University Printing House -- Management , Project management , Risk management , Economic value added
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40186
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตัลใหม่ ของโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารความเสี่ยงของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยทำการคัดเลือกเครื่องพิมพ์ดิจิตัลที่เหมาะสมกับการลงทุนมากสุด โดยใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม พบว่าเครื่องพิมพ์ยี่ห้อฟูจิเหมาะสมกับการลงทุนทั้งเครื่องพิมพ์สี และเครื่องพิมพ์ขาวดำ ขั้นตอนที่สอง คือ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์ตามแนวทางของการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ แล้วจึงทำการระบุปัจจัยขับเคลื่อนโดยใช้แผนผังขับเคลื่อนมูลค่า พบว่าปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่มีความเสี่ยงต่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิของมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์สูงสุด โดยใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์มอนติคาร์โลโดยโปรแกรม @ Risk คือ ราคาขาย และ ปริมาณการขาย ขั้นต่อมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิการตัดสินใจ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุโครงการและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง ทั้งหมด 13 แผนจัดการความเสี่ยง และ 5 แผนโครงการบริหารความเสี่ยง พบว่า ค่าคาดหมายของมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์หลังทำแผนบริหารความเสี่ยง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมีค่าเพิ่มขึ้น จาก -927,546 บาท เป็น 1,065,182 บาท สำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตัลขาวดำ และ 529,572 บาท เป็น 1,076,008 บาท สำหรับเครื่องพิมพ์สี ตามลำดับ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ทางโรงพิมพ์จุฬาฯกำหนดไว้

บรรณานุกรม :
ศิณีวรรณ จันทะปิดตา . (2550). การบริหารความเสี่ยงของโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิณีวรรณ จันทะปิดตา . 2550. "การบริหารความเสี่ยงของโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิณีวรรณ จันทะปิดตา . "การบริหารความเสี่ยงของโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ศิณีวรรณ จันทะปิดตา . การบริหารความเสี่ยงของโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.