ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก
นักวิจัย : สาธิดา ทศานนท์
คำค้น : เว็บไซต์ -- การออกแบบ , กองทัพบก -- ทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- การออกแบบ , Web sites -- Design , Royal Thai Army -- Computer network resources -- Design
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40183
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและหาหลักการของรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก การวิจัยอิงแนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์องค์กรที่ดีว่าต้องมาจากวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้นๆแล้วนำไปรวมกับหลักการแบ่งกลุ่มบุคลิกภาพตามทฤษฏีสเกลภาพ (World Image Scale) แล้วนำมาใช้ในการออกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 นาย เพื่อหาว่าบุคลิกภาพใดเหมาะสม จากนั้นนำบุคลิกภาพที่ได้คือ กลุ่มได้รับความนิยม (Classic) ไปรวมกับองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซท์ ในแบบสอบถามที่ 2 โดยถามจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 30 นาย คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในกองทัพบกและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญบริษัทเอกชน จากข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยนำไปวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางใน การออกแบบรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า บุคลิกภาพในกลุ่มได้รับความนิยม (Classic) มีความเหมาะสมกับกองทัพบกมากที่สุด ที่มีองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซท์ 5 ประเภท ดังนี้ 1. ตัวอักษร ควรใช้ตัวอักษร 2 รูปแบบ มีการจัดวางแบบสม่ำเสมอ จัดชิดซ้ายหรือจัดศูนย์กลาง ตัวอักษรแบบตัวมีหัวกลม(ไทย) เช่น DB Fongnam/bold หรือ JS Mookda และตัวไม่มีเชิง(อังกฤษ) แบบตัวหนา ตัวอักษรหัวเรื่องควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ การจัดวางแบบ 2 คอลัมภ์ ตัวอักษรแบบจัดล้อมภาพ ตัวอักษรเนื้อหาข้อความภาษาไทยแบบ ทาโฮมา(Tahoma) และตัวอักษรเนื้อหาข้อความภาษาอังกฤษแบบเอเรียล(Arial) ควรใช้ตัวอักษรเนื้อหาข้อความแบบตัวกลาง, และควรใช้เนื้อหาข้อความภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวนำแล้วตามด้วยตัวอักษรแบบตัวพิมพ์เล็ก 2. สี ควรใช้รูปแบบชุดสีพื้นฐานแบบชุดสีที่คล้ายคลึงกัน ตัวอักษรเนื้อหาข้อความควรใช้สีเดียว ตัวอักษรเนื้อหาข้อความและพื้นหลังควรใช้สีดำ หรือ ขาว การเปลี่ยนสีของลิงค์ที่ยังไม่ได้คลิกกับลิงค์ขณะที่คลิกควรใข้ชุดสีเดียวหรือ สีตรงข้าม และการเปลี่ยนสีของลิงค์ที่ยังไม่ได้คลิกกับลิงค์ที่ผ่านการคลิกไปแล้วควรใข้ชุดสีที่คล้ายคลึงกัน 3. เครื่องมือนำทาง ควรวางตำแหน่งแถบเครื่องมือนำทางในแนวนอนและแนวตั้ง ประเภทของภาพควรมีภาพพร้อมข้อความอธิบายกำกับ ประเภทของสัญรูปควรเป็นแบบภาพนามธรรม ลักษณข้อความเชื่อมโยงควรใช้ตัวอักษรเชื่อมโยงที่มีสีแตกต่างจากข้อความอื่น ประเภทตราสัญลักษณ์ควรใช้สีเดียวและจัดวางแบบศูนย์กลางหรือชิดซ้าย 4. ภาพประกอบ ควรใช้องค์ประกอบแบบสี่เหลี่ยม ประเภทของภาพประกอบแบบภาพเหมือนจริง และควรใช้ภาพนิ่ง 2 มิติ 5. โครงสร้างหน้าเว็บไซต์ คือควรใช้โครงสร้างหน้าในแนวตั้ง และมีรูปแบบการจัดวางเมนูทางด้านบนหรือทางด้านบนและด้านซ้าย

บรรณานุกรม :
สาธิดา ทศานนท์ . (2550). การออกแบบรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาธิดา ทศานนท์ . 2550. "การออกแบบรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาธิดา ทศานนท์ . "การออกแบบรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สาธิดา ทศานนท์ . การออกแบบรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.