ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วิญญ์ทัญญู บุญทัน
คำค้น : พยาบาล , พฤติกรรมสุขภาพ , สุขบัญญัติแห่งชาติ , Nurses , Health behavior
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุจิตรา สุคนธทรัพย์ , ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40184
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมสุขภาพ และการทำนายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักการแพทย์ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 396 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) ชนิดการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการและ PRECEDE-PROCEDE Model ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเที่ยงจากการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .907 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. พยาบาลวิชาชีพสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมสุขภาพด้านร่างกาย (X-bar = 3.13, S.D. = 6.75) ด้านสังคม (X-bar = 2.50,S.D. = 3.80) ด้านจิตใจ (X-bar = 2.64, S.D. = 4.26) และด้านจิตวิญญาณ (X-bar = 2.62, S.D. = 4.34) อยู่ในระดับดี 2. ปัจจัยนำด้านรายได้ ปัจจัยเอื้อด้านมีการจัดอบรมกิจกรรมทางกายในหน่วยงาน และปัจจัยเสริมด้านการมีกลุ่มเพื่อนทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพได้ 9.6% (R² = .096) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การที่จะพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลให้ดีขึ้น ควรมีปัจจัยด้านการมีกลุ่มเพื่อนในการส่งเสริมสุขภาพ การมีบุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ และมีปัจจัยเอื้อด้านการมีสภาพแวดล้อมที่ เอต่อการส่งเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :
วิญญ์ทัญญู บุญทัน . (2553). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิญญ์ทัญญู บุญทัน . 2553. "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิญญ์ทัญญู บุญทัน . "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
วิญญ์ทัญญู บุญทัน . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.