ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม
นักวิจัย : สนิท หอกคำ
คำค้น : โครงการเคหะชุมชนหลักสี่ , โครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียม , อาคารชุด -- ความพอใจของผู้อยู่อาศัย , ที่อยู่อาศัย -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การเคหะ -- การจัดการ , บริการหลังการขาย , Condominiums -- Thailand , Housing -- Resident satisfaction -- Thailand , Housing management , Dwelling -- Thailand -- Bangkok
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , นคร มุธุศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746360914 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38971
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาเปรียบเทียบสภาพความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจ สังคม การประเมินการบริหารหลังการขาย และความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดที่มีต่อการบริหารหลังการขาย ระหว่างโครงการเคหะชุมชนหลักสี่และโครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียมมีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กับเป็นการวิจัยเชิงสำรวจผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนทั้งหมดจากการวิจัยพบว่า 1.) ลักษณะการครอบครองห้องชุดของผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนหลักสี่มีการเช่ามากกว่าซื้อ ส่วนโครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียมมีการซื้อมากกว่าการเช่า 2.) รายได้และอัตราการผ่อนชำระห้องชุดพักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนหลักสี่มีรายได้ครัวเรือน และอัตราการชำระห้องชุดสูงกว่าโครงการนิรันดร์คอนโดนิเนียม 3.) อาชีพและการศึกษาในโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท เอกชนและมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนโครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียมผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ค้าขายส่วนตัว และรับจ้างโดยมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 4.) ความสัมพันธ์ระหว่างที่พักกับแหล่งที่ทำงาน และระยะเวลาเดินทางทั้งสองโครงการพบว่าส่วนใหญ่แหล่งที่ทำงานในกรุงเทพชั้นกลางและชั้นใน มีระยะเวลาในการเดินทาง 1-2 ชั่วโมง 5.) ยานพาหนะในการเดินทางผู้อยู่อาศัยทั้งสองโครงการเดินทางโดยบริการของสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ 6.) จำนวนผู้อยู่อาศัยต่อหน่วยทั้งสองโครงการมีจำนวนประมาณ 2-3 คน และมีระยะเวลาการอยู่อาศัยระหว่าง 1-3 ปี ด้านบริหารหลังการขายของโครงการพบว่า โครงการเคหะชุมชนหลักสี่มีการบริหารหลังการขายในปัจจัยพื้นฐาน ได้ดีกว่าโครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียม 5 รายการได้แก่ 1.) ด้านสาธารณูปโภค 2.) ด้านความปลอดภัย 3.) ด้านบริการความสะอาด 4.) การบริการซ่อมบำรุงภายนอกอาคาร 5.) การซ่อมบำรุงภายในอาคาร โครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียมมีการบริหาร ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ และจัดการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ดีกว่าโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ ด้านความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย พบ ว่าโครงการเคหะชุมชนหลักสี่มีความพึงพอใจในการบริหารหลังการขายสูงกว่าโครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียม 8 รายการได้แก่ 1.) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2.) ความปลอดภัย 3.) บริการความสะอาด 4.) การดูแลซ่อมบำรุงภายนอกอาคาร 5.) การดูแลซ่อมบำรุงภายในอาคาร 6.) กฎระเบียบที่อยู่อาศัย 7.) การจัดเก็บค่าบำรุงส่วนกลาง และ 8.) การบริการอำนวยความสะดวก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการและความพึงพอใจพบว่า 1.) สภาพ 2. ความรู้ความสามรถของผู้บริหาร 3. คุณภาพของผู้อยู่อาศัย 4. ราคาค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ซึ่งผู้อาศัยยและโครงการทั้ง 2 โครงการมีความแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
สนิท หอกคำ . (2539). การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สนิท หอกคำ . 2539. "การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สนิท หอกคำ . "การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สนิท หอกคำ . การเปรียบเทียบความพึงพอใจของโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ กับนิรันดร์คอนโดมิเนียม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.