ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวและถาวร ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวและถาวร ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง
นักวิจัย : ประสาร ศรีศุภชัยยา
คำค้น : คนงานก่อสร้าง -- ความต้องการที่อยู่อาศัย , การย้ายถิ่นของแรงงาน , Migrant labor , Construction workers -- Residence requirements
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746354434 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38878
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ความคาดหวังในด้านที่อยู่อาศัยถาวร สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การอยู่อาศัย การย้ายถิ่น กระบวนการเข้าสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ตลอดจนปัญหาต่างๆ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือผู้ใช้แรงงานก่อสร้างที่ทำงานในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และปริมณฑล (BMR) จำนวน 400 ตัวอย่าง จาก 50 โครงการ โดยวิธีการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการ (Quota Sampling) ผลการวิจัยมีสาระสำคัญคือ แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีภูมิลำเนาเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการศึกษาระดับภาคบังคับชั้นประถมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นกรรมกร แรงงานไม่มีฝีมือ ซึ่งมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี ด้วยการชักชวนของเพื่อนและญาติ อพยพเข้ามาทำงานแบบชั่วคราว สลับกับการทำการเกษตรที่ภูมิลำเนาเดิม โดยไม่มีความสนใจที่จะยึดอาชีพก่อสร้างเป็นอาชีพหลัก ในด้านที่อยู่อาศัยขณะทำอาชีพก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับนายจ้าง เป็นที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราว ขนาดห้อง 2.50x3.00 เมตร ปลูกเป็นเรือนแถวติดกัน วัสดุที่ใช้ประกอบส่วนใหญ่เป็นสังกะสี น้ำใช้และไฟฟ้า นายจ้างเป็นฝ่ายจัดหาให้ ความคาดหวังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยถาวร พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีการเตรียมการในเรื่องที่อยู่อาศัยใหม่แต่อย่างใด ยังคงจะโยกย้ายไปตามหน่วยงานก่อสร้างใหม่ๆ เมื่อหมดงาน สลับกันการย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม เมื่อถึงฤดูการทำการเกษตร การเป็นเจ้าของบ้านหลังใหม่ได้ จะนิยมปลูกสร้างเอง ณ ภูมิลำเนาเดิม จากข้อค้นพบในด้านรายได้และเงินออม แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะไม่มีความสามารถในการเป็นเจ้าของบ้านได้เลย ยกเว้นกลุ่มแรงงานก่อสร้างไทยในต่างประเทศ ที่สามารถเก็บเงินออมได้ 4,000-5,000 บาทต่อเดือน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า มีส่วนสนับสนุนในประเด็นของการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างภายในประเทศ ณ ปัจจุบัน โดยเฉพาะช่างต่างๆ หรือแรงงานฝีมือ ส่วนใหญ่จะมีแต่กรรมกร และยังมีแรงงานก่อสร้างจำนวนหลายแสนคนทำงานในต่างประเทศ ดังนั้น การจัดสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่เหมาะสม การพัฒนาฝีมือแรงงาน และยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ทัดเทียมกับผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมประเภทอื่น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาประเทศตามแผนต่างๆ ที่วางไว้

บรรณานุกรม :
ประสาร ศรีศุภชัยยา . (2539). สภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวและถาวร ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประสาร ศรีศุภชัยยา . 2539. "สภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวและถาวร ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประสาร ศรีศุภชัยยา . "สภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวและถาวร ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ประสาร ศรีศุภชัยยา . สภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวและถาวร ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.