ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
นักวิจัย : มณิภัทร งามเกิดเกียรติ
คำค้น : ธุรกิจของเอกชน -- การประชาสัมพันธ์ , ธรรมะ , Business enterprises -- Public relations , Dharma (Buddhism)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42317
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อนำหลักธรรมะมาใช้ใน การบริหารจัดการองค์การธุรกิจ (2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารด้านธรรมะ ความรู้ด้านธรรมะ ทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ ด้านธรรมะ การปฏิบัติตามหลักธรรมะในการทำงานและการดำเนินชีวิตของพนักงานในองค์การธุรกิจ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ข่าวสารด้านธรรมะ ความรู้ด้านธรรมะ ทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ด้านธรรมะ การปฏิบัติตาม หลักธรรมะในการทำงานและการดำเนินชีวิตของพนักงานในองค์การธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและ การสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้บริหารระดับสูงกับผู้รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท เบนซ์ทองหล่อ จำกัด (2) บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด (3) บริษัท ตวันนา โฮเต็ล จำกัด ส่วนที่สอง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากพนักงานในบริษัท 3 แห่ง ดังกล่าว จำนวน 261 ชุด และ นำข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยส่วนแรก พบว่า แนวทางการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อนำหลักธรรมะมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ มีการใช้กลยุทธ์ 5 ประการ คือ (1) การสร้างการตระหนักรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง (2) การสร้างวัฒนธรรมธรรมะ ในองค์การ (3) การส่งสารโดยผู้มีความน่าเชื่อถือ (4) การเน้นสื่อกิจกรรมเป็นหลัก (5) การสร้างช่องทางการสื่อสารทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ภายในด้านธรรมะ ตั้งแต่การศึกษาข้อมูล การวางแผน การสื่อสาร และการประเมินผล ผลการวิจัยส่วนที่สอง พบว่า (1) พนักงานมีการรับรู้ข่าวสารด้านธรรมะจากผู้บังคับบัญชามากที่สุด (2) พนักงานมีความรู้ด้านธรรมะเกี่ยวกับคำนิยามของศีล อิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร 4 เป็นส่วนใหญ่ (3) พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการประชาสัมพันธ์ด้านธรรมะ โดยส่วนใหญ่ มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญ คุณโทษ (4) พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมะในระดับสูง โดยส่วนใหญ่ จะซื่อสัตย์ต่อครอบครัวไม่ล่วงละเมิดในสามี หรือภรรยา ผู้อื่น และซื่อสัตย์ต่อองค์การ ไม่ลักทรัพย์ผู้อื่น (5) การรับรู้ข่าวสารด้านธรรมะไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักธรรมะของพนักงาน (6) การรับรู้ข่าวสารด้านธรรมะไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ด้านธรรมะของพนักงาน (7) ความรู้ด้านธรรมะไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักธรรมะของพนักงาน (8) ทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ด้านธรรมะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามหลักธรรมะของพนักงาน

บรรณานุกรม :
มณิภัทร งามเกิดเกียรติ . (2550). การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มณิภัทร งามเกิดเกียรติ . 2550. "การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มณิภัทร งามเกิดเกียรติ . "การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
มณิภัทร งามเกิดเกียรติ . การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.