ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมโดยใช้การออกแบบแบบสามเส้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมโดยใช้การออกแบบแบบสามเส้า
นักวิจัย : ธีรวัฒน์ ฟูมี
คำค้น : วิทยาศาสตร์ -- แบบเรียน , ความสามารถในตนเอง , วิจัยแบบผสมผสาน , นักเรียนมัธยมศึกษา , Science -- Textbooks , Self-efficacy , Mixed methods research , High school students
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38413
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ, 2552

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน (2) เพื่อวิเคราะห์บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้หนังสือเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน (3) เพื่อวิเคราะห์ผลของพฤติกรรมของการใช้หนังสือเรียนที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตน ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน การดำเนินการวิจัยใช้การวิจัยแบบผสม โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 14 โรงเรียน การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามจำนวน 563 ชุดและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสนทนากลุ่มจากนักเรียนจำนวน 30 คน โดยค่าความเที่ยงของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาผลการวิจัยสรุปว่า (1) การใช้หนังสือวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติวิชาวิทยาศาสตร์ที่ต่างกัน นักเรียนส่วนใหญ่จะใช้หนังสือวิทยาศาสตร์แต่ละประเภทแตกต่างกัน (2) บุคคลที่มีส่วนตัดสินใจเลือกใช้หนังสือเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน ตัวนักเรียนเองจะมีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้หนังสือมากกว่าบุคคลอื่น (3) ผลของการใช้หนังสือเรียนพบว่าหนังสือเสริมในประเทศสามารถทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเกิดความมั่นใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่าหนังสือประเภทอื่นๆ

บรรณานุกรม :
ธีรวัฒน์ ฟูมี . (2552). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมโดยใช้การออกแบบแบบสามเส้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรวัฒน์ ฟูมี . 2552. "การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมโดยใช้การออกแบบแบบสามเส้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรวัฒน์ ฟูมี . "การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมโดยใช้การออกแบบแบบสามเส้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ธีรวัฒน์ ฟูมี . การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมโดยใช้การออกแบบแบบสามเส้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.