ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และตรวจสอบพฤติกรรมทางโครงสร้างระหว่างข้าวเปลือกและไซโลที่ใช้บรรจุ โดยวิธีไฟไนท์อีลีเมนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และตรวจสอบพฤติกรรมทางโครงสร้างระหว่างข้าวเปลือกและไซโลที่ใช้บรรจุ โดยวิธีไฟไนท์อีลีเมนต์
นักวิจัย : คชรินทร์ ศรีคิรินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : การุญ จันทรางศุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38988
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

บรรณานุกรม :
คชรินทร์ ศรีคิรินทร์ . (2522). การวิเคราะห์และตรวจสอบพฤติกรรมทางโครงสร้างระหว่างข้าวเปลือกและไซโลที่ใช้บรรจุ โดยวิธีไฟไนท์อีลีเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คชรินทร์ ศรีคิรินทร์ . 2522. "การวิเคราะห์และตรวจสอบพฤติกรรมทางโครงสร้างระหว่างข้าวเปลือกและไซโลที่ใช้บรรจุ โดยวิธีไฟไนท์อีลีเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คชรินทร์ ศรีคิรินทร์ . "การวิเคราะห์และตรวจสอบพฤติกรรมทางโครงสร้างระหว่างข้าวเปลือกและไซโลที่ใช้บรรจุ โดยวิธีไฟไนท์อีลีเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
คชรินทร์ ศรีคิรินทร์ . การวิเคราะห์และตรวจสอบพฤติกรรมทางโครงสร้างระหว่างข้าวเปลือกและไซโลที่ใช้บรรจุ โดยวิธีไฟไนท์อีลีเมนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.