ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองการคัดเลือกโครงการวิจัยและพัฒนา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองการคัดเลือกโครงการวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย : ศุภวิชญ์ ไม้ประดิษฐ์
คำค้น : การบริหารโครงการ , โครงการวิจัยและพัฒนา , กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ , อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ , Project management , Research and development projects , Analytical hierarchy process , Cement industries
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38353
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้โครงการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนโครงการทั้งหมด การคัดเลือกโครงการวิจัยและพัฒนาโดยปฏิบัติตาม 3 เป้าหมายของหลักการบริหารกลุ่มโครงการ (Project portfolio management) คือ (1) การสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับกลุ่มโครงการ (2) การจัดสมดุลของกลุ่มโครงการ และ (3) การจัดกลุ่มโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจเลือกลงทุนโครงการได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ การสร้างแบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการคัดเลือกกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมต่อการดำเนินงาน ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่กำหนด สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาขององค์กรกรณีศึกษา ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเริ่มจากการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลโครงการขององค์กรกรณีศึกษา โดยโครงสร้างของแบบจำลองสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ (1) การสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ (2) การคำนวณน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic hierarchy process) (3) การจัดลำดับความสำคัญของโครงการจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และ (4) การคัดเลือกโครงการวิจัยและพัฒนาโดยประยุกต์ใช้วิธีการโปรแกรมจำนวนเต็ม (Integer programming) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อคัดเลือกกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาที่ให้คุณค่าเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กรกรณีศึกษาสูงสุด วิเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้ด้วยการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) ขอบเขตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ (Efficient frontier) และการจัดตำแหน่งตามกลยุทธ์ (Strategic alignment) จากการตรวจสอบและทดสอบแบบจำลองโดยกลุ่มนักวิจัยตัวอย่างในองค์กรกรณีศึกษา พบว่ามีความพึงพอใจทางด้านคุณภาพของแบบจำลองโดยรวม 78.33% และความพึงพอใจทางด้านการใช้งานแบบจำลองโดยรวม 80%

บรรณานุกรม :
ศุภวิชญ์ ไม้ประดิษฐ์ . (2553). แบบจำลองการคัดเลือกโครงการวิจัยและพัฒนา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภวิชญ์ ไม้ประดิษฐ์ . 2553. "แบบจำลองการคัดเลือกโครงการวิจัยและพัฒนา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภวิชญ์ ไม้ประดิษฐ์ . "แบบจำลองการคัดเลือกโครงการวิจัยและพัฒนา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ศุภวิชญ์ ไม้ประดิษฐ์ . แบบจำลองการคัดเลือกโครงการวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.