ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางสื่อโทรทัศน์ เปรียบเทียบระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางสื่อโทรทัศน์ เปรียบเทียบระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
นักวิจัย : สุกฤตา จำเนียร
คำค้น : สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 , สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 , ภาพยนตร์โทรทัศน์ , การเซ็นเซอร์ , สถานีโทรทัศน์ -- ไทย , Television broadcasting of films , Censorship , Television stations -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ กันภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37902
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการปรับปรุงการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางสื่อโทรทัศน์ เปรียบเทียบระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ศึกษาเนื้อหาภาพยนตร์ที่ถูกตรวจพิจารณา และศึกษาทัศนคติของภาครัฐ ฝ่ายตรวจพิจารณา และภาคประชาชนที่มีต่อการตรวจพิจารณา โดยใช้วิธีการวิจัย ได้แก่ การเข้าร่วมสังเกตการณ์ การวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ตัวบท การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการจัดกลุ่มสนทนา ผลการวิจัยพบว่า การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางสื่อโทรทัศน์ ทั้งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ต่างถูกควบคุมโดยภาครัฐซึ่งออกกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเพื่อกำกับดูแลสถานีโทรทัศน์ แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของการตรวจพิจารณา ได้แก่ ประเภทของภาพยนตร์ที่นำมาตรวจพิจารณาเพื่อออกอากาศและระบบการตรวจพิจารณา อีกทั้งยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตรวจพิจารณา ได้แก่ ปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กร และปัจจัยเรื่องการข้ามสื่อ สำหรับเนื้อหาภาพยนตร์ที่ถูกตรวจพิจารณาสามารถแบ่งเนื้อหาที่มีความรุนแรงได้ 5 ประเภท คือ เนื้อหาที่มีความรุนแรงด้านเพศ เนื้อหาที่มีความรุนแรงด้านภาษา เนื้อหาที่มีความรุนแรงด้านพฤติกรรม เนื้อหาที่มีความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และเนื้อหาที่มีความรุนแรงอื่นๆ ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ ฝ่ายตรวจพิจารณาและภาคประชาชน ที่มีต่อการตรวจพิจารณาในเรื่องของบทบาทการมีส่วนร่วม การควบคุม และผลประโยชน์ ดังนั้นการสร้างความร่วมมือกันทั้งสามภาคส่วน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ได้

บรรณานุกรม :
สุกฤตา จำเนียร . (2553). การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางสื่อโทรทัศน์ เปรียบเทียบระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกฤตา จำเนียร . 2553. "การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางสื่อโทรทัศน์ เปรียบเทียบระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกฤตา จำเนียร . "การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางสื่อโทรทัศน์ เปรียบเทียบระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สุกฤตา จำเนียร . การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางสื่อโทรทัศน์ เปรียบเทียบระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.