ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นักวิจัย : ศิริวรรณ ศิริบุญ , วิพรรณ ประจวบเหมาะ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา , สุวิณี วิวัฒน์วานิช , บุศริน บางแก้ว , ชเนตตี มิลินทางกู
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- ไทย -- น่าน , ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- ฐานข้อมูล , ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- ไทย -- น่าน -- ฐานข้อมูล , Health promotion , Older people -- Health and hygiene -- Thailand -- Nan , Older people -- Health and hygiene -- Databases , Older people -- Health and hygiene -- Thailand -- Nan -- Databases
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37784
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ข้อมูลครัวเรือนของผู้สูงอายุ -- ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ -- ลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ -- สถานภาพทางเศรษฐกิจ -- สถานภาพการทำงาน -- ลักษณะการอยู่อาศัย -- การเกือ้หนุนและการเยี่ยมเยียนระหว่างผู้สูงอายุและบุตร -- ภาวะสุขภาพ -- ภาวะพิการและภาวะทุพพลภาพ -- การรักษาพยาบาลและการใช้สิทธิในการรักษา -- ชุมชนกับการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วย -- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและการรับรู้ข่าวสาร -- การเตรียมการเพื่อการสูงอายุ -- ข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ต้องการการดูแลระยะยาว

บรรณานุกรม :
ศิริวรรณ ศิริบุญ , วิพรรณ ประจวบเหมาะ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา , สุวิณี วิวัฒน์วานิช , บุศริน บางแก้ว , ชเนตตี มิลินทางกู . (2554). โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ ศิริบุญ , วิพรรณ ประจวบเหมาะ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา , สุวิณี วิวัฒน์วานิช , บุศริน บางแก้ว , ชเนตตี มิลินทางกู . 2554. "โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ ศิริบุญ , วิพรรณ ประจวบเหมาะ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา , สุวิณี วิวัฒน์วานิช , บุศริน บางแก้ว , ชเนตตี มิลินทางกู . "โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ศิริวรรณ ศิริบุญ , วิพรรณ ประจวบเหมาะ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา , สุวิณี วิวัฒน์วานิช , บุศริน บางแก้ว , ชเนตตี มิลินทางกู . โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.