ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ : ศึกษากรณี พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ : ศึกษากรณี พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554
นักวิจัย : สุรัชนี พานำมา
คำค้น : กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย , อำนาจนิติบัญญัติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , อำนาจบริหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , การแยกใช้อำนาจ , ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกับนิติบัญญัติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 , Constitutional law -- Thailand , Legislative power -- Law and legislation -- Thailand , Executive power -- Law and legislation -- Thailand , Separation of powers , Executive-legislative relations -- Law and legislation -- Thailand , Request Order of the Committee of The House of Representatives and The Senate Act B.E. 2554
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37544
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการที่มีต่อฝ่ายบริหารเพื่อการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 โดยได้ทำการศึกษาถึงแนวคิดที่มาของระบบคณะกรรมาธิการ สาระสำคัญของการใช้อำนาจออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีรูปแบบและกระบวนการขั้นตอนของการใช้อำนาจเป็นการเฉพาะที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อันอาจก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับนี้ ผลจากการวิจัยพบว่า บทบาทการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการไทยในอดีตที่ผ่านมาประสบปัญหาอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน ประกอบกับโครงสร้างปัจจัยทางการเมือง ของฝ่ายบริหารมีอิทธิพลเหนือฝ่ายนิติบัญญัติอยู่มาก จึงส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการมีภาวะอ่อนแอ ขาดระบบตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารตามความจำเป็น แม้รัฐสภามีการปรับปรุงแก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการให้มีภารกิจที่ชัดเจน และสอดคล้องกับงานด้านการนิติบัญญัติมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐสภาดังปรากฏในรัฐธรรมนูญอยู่ตลอดมา แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการด้านการสอบสวนตรวจสอบฝ่ายบริหาร พบว่ายังมีอุปสรรคปัญหาอันเนื่องมาจากการบังคับใช้อำนาจออกคำสั่งเรียกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ไร้ซึ่งสภาพบังคับ ส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร คณะกรรมาธิการขาดการเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ดังนี้ จึงเป็นเหตุผลที่มาของการตราพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 ตามหลักการใหม่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 แม้เป็นกฎหมายสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการให้มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสอบสวนตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายฉบับนี้กลับกลายเป็นปัจจัยที่เอื้อให้การใช้อำนาจออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการกระทำได้อย่างกว้างขวาง อาจก่อเกิดผลกระทบที่ตามมาหลายประการ ทั้งสิทธิเสรีภาพของบุคคล หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ รวมถึงผลกระทบต่อเสถียรภาพของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้อำนาจขาดการกลั่นกรองและตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเพียงพอ รวมถึงมีปัญหาความซ้ำซ้อนของการใช้อำนาจดังกล่าว จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
สุรัชนี พานำมา . (2555). การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ : ศึกษากรณี พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัชนี พานำมา . 2555. "การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ : ศึกษากรณี พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัชนี พานำมา . "การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ : ศึกษากรณี พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
สุรัชนี พานำมา . การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ : ศึกษากรณี พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.