ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางภูมิสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางภูมิสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ
นักวิจัย : นันทนัช ตั้งปัญจศิล
คำค้น : เว็บแอพลิเคชัน , เว็บเซอร์วิส , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบเคลื่อนที่ , โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ , บริการบอกตำแหน่ง , Web applications , Web services , Geographic information systems , Mobile geographic information systems , Spatial data infrastructures , ocation-based services
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระ เหมืองสิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37424
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ด้วยแนวโน้มการใช้งานเว็บรุ่นที่ 2 (Web 2.0) ที่มากขึ้น จึงมีการใช้เทคนิคใหม่ๆ เช่น การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาผสมผสานกัน (Mashup) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล การสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ให้กลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วม (Crowdsourcing) และการทำแผนที่โดยใช้เอพีไอ (map API) ในด้านของแพลตฟอร์มการโปรแกรมเว็บ (Web programing platform) เช่น เอชทีเอ็มแอลรุ่นที่ 5 (HTML5) เฟสบุ้ค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) ได้เพิ่มส่วนที่สนับสนุนการใช้งานสำหรับระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-location) เข้าไปด้วย เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการสร้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์ขึ้นและกระจายข้อมูลได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม ระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และเว็บไซต์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ก็ยังถูกใช้งานอยู่อย่างแพร่หลาย ซึ่งเว็บไซต์จำนวนมากนี้มีการนำเสนอข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่แต่ไม่ได้ถูกจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะนำไปใช้งานกับเว็บโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิศาสตร์รุ่นใหม่ งานวิจัยนี้จึงต้องการจัดทำข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับเว็บโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิศาสตร์รุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และไม่อยู่ในรูปของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยงานวิจัยได้นำเสนอวิธีการคือวีธีในการสร้างเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลายหลาย งานวิจัยได้พัฒนาคลังข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งสามารถนำข้อมูลเข้ามาจัดเก็บได้ทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปของข้อมูลทางภูมิศาสตร์และยังไม่อยู่ในรูปของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และแปลงข้อมูลให้อยู่รูปของมาตรฐานของโอจีซี (OGC) เพื่อใช้งานกับเว็บประยุกต์ทางภูมิศาสตร์

บรรณานุกรม :
นันทนัช ตั้งปัญจศิล . (2555). การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางภูมิสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทนัช ตั้งปัญจศิล . 2555. "การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางภูมิสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทนัช ตั้งปัญจศิล . "การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางภูมิสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
นันทนัช ตั้งปัญจศิล . การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางภูมิสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.