ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความสบายตาและความชัดเจนในการมองเห็นของแผงบังแดดฉลุลาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความสบายตาและความชัดเจนในการมองเห็นของแผงบังแดดฉลุลาย
นักวิจัย : อรรถรส ทองงามขำ
คำค้น : การส่องสว่างภายใน , แผงบังแดดฉลุลาย , ความสบายตา , Interior lighting , External screen shading devices , Visible comfort
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36912
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ในปัจจุบันแผงบังแดด เป็นอุปกรณ์บังแสงอาทิตย์ให้กับช่องเปิดและทำหน้าที่เป็นหน้าตาของอาคาร ซึ่งมีแผงบังแดดที่เริ่มเป็นที่นิยมใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม คือแผงบังแดดแนวขนานกับผนัง ทำจากแผ่นอลูมิเนียมฉลุลาย คุณสมบัติพิเศษของแผงบังแดดประเภทนี้คือ จะยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนเพื่อแลกกับการมองเห็นทัศนียภาพภายนอก จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่วิจัยถึงผลกระทบทางด้านความสบายตาที่เกิดจากแผงบังแดดฉลุลาย ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์หลักเพื่อศึกษาลักษณะของแผงบังแดดฉลุลายที่มีผลต่อความสบายตาและความชัดเจน ในขณะที่มองผ่านแผงบังแดดฉลุลาย งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยประเมินความสบายตาและความชัดเจนในการมองเห็น จากแบบสอบถามโดยใช้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 120 คน มองผ่านกล่องทดลองที่มีการใช้แผ่นบังแดดฉลุลายเพื่อกันแสงบาดตา โดยแผ่นที่ใช้ในการมองผ่านแบ่งเป็น 3 สีคือ สีขาว(01210),สีเทา(00117),สีดำ(0039)และสีเทา(00117) โดยอ้างอิงรหัสสีจาก FAMELINE ARCHITECTURAL PRODUCTS แต่ละสีมีปริมาณความโปร่ง 4 ระดับ คือ 20% 35% 50% และ 65% แบ่งเป็น 2 รูปแบบการฉลุ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานวิจัย ได้แก่ วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ถดถอย ผลการวิจัยพบว่าแผงบังแดดฉลุลายสีดำมีคะแนนความสบายตาและคะแนนความชัดเจนในการมองเห็นดีที่สุด โดยความโปร่งมีคะแนนความรู้สึกสบายตาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ F(3,177)=50.661,p<0.05 ปริมาณความโปร่ง20% คะแนนอยู่ในระดับ รับได้(Mean=1.36) และคะแนนความชัดเจนการมองเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญF(3,177)=55.059,p<0.05 แต่ปริมาณความโปร่ง 20% จะทำให้คะแนนอยู่ในระดับ เห็นไม่ชัดเจนเริ่มรับไม่ได้(Mean = 2.54) ตรงกันข้ามกับแผ่นที่มีความโปร่งมาก ในการวิจัยนี้ต้องการแผงบังแดดที่มีประสิทธิภาพทั้ง 2 ด้านที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้งาน คือแผงบังแดดฉลุลายสีดำ ที่มีความโปร่งอยู่ในช่วง 40% - 45%

บรรณานุกรม :
อรรถรส ทองงามขำ . (2555). การประเมินความสบายตาและความชัดเจนในการมองเห็นของแผงบังแดดฉลุลาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรถรส ทองงามขำ . 2555. "การประเมินความสบายตาและความชัดเจนในการมองเห็นของแผงบังแดดฉลุลาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรถรส ทองงามขำ . "การประเมินความสบายตาและความชัดเจนในการมองเห็นของแผงบังแดดฉลุลาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
อรรถรส ทองงามขำ . การประเมินความสบายตาและความชัดเจนในการมองเห็นของแผงบังแดดฉลุลาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.