ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : อรุช สวัสดิ์รณภักดิ์
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก , การส่องสว่างภายนอก -- การออกแบบ , ไฟส่องสว่างทางเท้า -- การออกแบบ , สถาบันอุดมศึกษา -- มาตรการความปลอดภัย , สถาบันอุดมศึกษา -- อาคาร -- แสงสว่าง , Chulalongkorn University , Facility management , Exterior lighting -- Design , Sidewalk-lights -- Design , Universities and colleges -- Safety measures , College buildings -- Lighting
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36910
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ระบบทางเดินเท้าถือได้ว่าเป็นเส้นทางเชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัยที่สำคัญและจำเป็นจะต้องมีการออกแบบแสงสว่างให้พอเพียง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร แต่การออกแบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินหลายๆ แห่งภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่สอดคล้องกับความรู้สึกปลอดภัยของผู้สัญจรทางเดินสาธารณะ โดยเฉพาะในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัญหาที่พบภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ปัญหาเรื่องความส่องสว่างที่ไม่พอเพียง และไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรหลัก จากการสำรวจพบว่า นอกจากปัจจัยด้านความส่องสว่างแล้ว ยังพบปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยของมนุษย์ เช่น ปัจจัยด้านเพศและความคุ้นเคยพื้นที่ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้จึงต้องการเสนอแนะแนวทางการออกแบบแสงสว่าง เพื่อส่งเสริมการสัญจรที่ปลอดภัยในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีอายุและเพศแตกต่างกันจำนวน 60 คน ทำการสำรวจโดยการตอบแบบสอบถามในพื้นที่จริง ทั้งหมด 11 สถานีทดลองที่มีการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างแตกต่างกัน และวิเคราะห์ข้อมูล โดยทดสอบความรู้สึกปลอดภัยของกลุ่มคนคุ้นเคยพื้นที่และกลุ่มคนไม่คุ้นเคยพื้นที่ ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มอิสระจากกัน (Independent-Sample T-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มคนไม่คุ้นเคยพื้นที่ขณะเดินตอบแบบสอบถามจะรู้สึกไม่ปลอดภัยมากกว่ากลุ่มคนคุ้นเคยพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบความคุ้นเคยพื้นที่และเพศต่อความรู้สึกปลอดภัย คนที่มีความคุ้นเคยพื้นที่ต่างกัน เมื่อมีเพศต่างกันความรู้สึกปลอดภัยจะต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F (3,356) = 12.076, p<.05) และยังพบว่าปัจจัย ความส่องสว่าง บรรยากาศ สีของแสง มีความสัมพันธ์ต่อความรู้สึกปลอดภัยของผู้สัญจร ด้วย จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) พบว่า ปริมาณแสงสว่างที่มีค่า 12 ลักซ์ หรือมากกว่า และปริมาณแสงสว่างแนวตั้งที่มีค่า 18 ลักซ์ หรือมากกว่า ทำให้กลุ่มคนคุ้นเคยพื้นที่และไม่คุ้นเคยพื้นที่รู้สึกปลอดภัยได้ 50 เปอร์เซ็นต์ งานวิจัยชิ้นนี้เสนอแนะการออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับความรู้สึกปลอดภัยของผู้สัญจรทางเดินภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทางเดินสาธารณะอื่นๆ ได้

บรรณานุกรม :
อรุช สวัสดิ์รณภักดิ์ . (2555). การออกแบบไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุช สวัสดิ์รณภักดิ์ . 2555. "การออกแบบไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุช สวัสดิ์รณภักดิ์ . "การออกแบบไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
อรุช สวัสดิ์รณภักดิ์ . การออกแบบไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.