ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี
นักวิจัย : มณีรัตน์ ชื่นเจริญ
คำค้น : การค้ายาเสพติด , ยาบ้า , เมทแอมฟิตะมิน , เยาวชนหญิงผู้กระทำความผิดอาญา , สังคมประกิต , Drug traffic , Methamphetamine , Female juvenile delinquents , Socialization
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมนทิพย์ จิตสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37626
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนหญิงกระทำความผิดและกลายเป็นผู้ค้ายาบ้า และศึกษาถึงกระบวนการของเด็กและเยาวชนหญิงที่กลายเป็นผู้ค้ายาบ้า โดยใช้วิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการศึกษาประวัติชีวิต (Life-history) จากเด็กและเยาวชนหญิงภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จำนวน 10 ราย ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนหญิงกระทำความผิดและกลายเป็นผู้ค้ายาบ้า เกิดจากความต้องการทางการเงิน การชักจูงจากเพื่อนหรือเพื่อนสนิท (แฟน) ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน ส่วนกระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้านั้นมีลักษณะเป็นกระบวนการค้ายาบ้ารายย่อย ที่มีความต้องการทางการเงิน ครอบครัว กลุ่มเพื่อน/แฟน และชุมชน เป็นปัจจัยผลักดันให้เด็กและเยาวชนหญิงกลายเป็นผู้ค้ายาบ้า อีกทั้งการค้ายาบ้าได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจำนวนมาก และคุ้มค่ากับความเสี่ยงหากรอดพ้นจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยกระบวนการเริ่มจากการที่เด็กและเยาวชนหญิงเรียนรู้วิธีการค้ายาบ้าจากคนในครอบครัว เพื่อน/แฟน และจะรับยาบ้ามาตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง แล้วจึงนำยาบ้าไปส่งให้แก่ลูกค้าตามจุดนัดพบ โดยเด็กและเยาวชนหญิงส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยจากการค้ายาบ้าประมาณ 5,000-20,000 บาทต่อครั้ง และรายได้จากการค้ายาบ้าในแต่ละครั้งเด็กและเยาวชนหญิงจะนำเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย นำมาชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น และยังนำเงินมาซื้อยาเสพติดเพื่อเสพ ซึ่งก่อนที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญค้ายาบ้าจะถูกจับกุม เด็กและเยาวชนหญิงส่วนใหญ่จะค้ายาบ้ามาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี ซึ่งเด็กและเยาวชนหญิงได้มีการเรียนรู้ถึงวิธีการและช่องทางในการหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กล่าวคือ ก่อนที่จะมีการส่งยาบ้าให้แก่ลูกค้าตามสถานที่นัดหมาย เพื่อน/แฟนจะทำหน้าที่เป็นคนดูต้นทางในการส่งยาบ้า ซึ่งในการที่เด็กและเยาวชนหญิงถูกส่งตัวเข้ารับการฝึกและอบรมนั้น เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมด้วยวิธีการล่อซื้อและตรวจจับยาบ้า

บรรณานุกรม :
มณีรัตน์ ชื่นเจริญ . (2555). กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มณีรัตน์ ชื่นเจริญ . 2555. "กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มณีรัตน์ ชื่นเจริญ . "กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
มณีรัตน์ ชื่นเจริญ . กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.