ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาฝาแมนโฮลในภาพผิวถนนด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาฝาแมนโฮลในภาพผิวถนนด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล
นักวิจัย : สุธิวัชร ศุภลักษณ์
คำค้น : ฝาปิดท่อระบายน้ำ , ผิวทาง , การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล , Manhole covers , Image processing -- Digital techniques , Pavements
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สืบสกุล พิภพมงคล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37611
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

เสนอขั้นตอนการตรวจหาฝาแมนโฮลในภาพผิวถนน ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล โดยทดสอบกับภาพที่ได้จากรถสำรวจผิวทางและกล้องถ่ายภาพ DSLR ขั้นตอนที่นำเสนอแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ การเตรียมภาพ การแยกลักษณะและการตรวจหา การเตรียมภาพเริ่มจากการนำภาพต้นฉบับเข้ามา ซึ่งภาพระดับเทามากำจัดสัญญาณรบกวนในภาพด้วยการใช้ตัวกรองแบบเกาส์เชียน แล้วปรับค่าความเปรียบต่างของสีด้วยวิธีการปรับปรุงฮิสโทแกรมให้เสมอภาคกัน และใช้การจับคู่ฮิสโทแกรมเพื่อลดปัญหาเงาในภาพ ต่อไปเป็นการแยกลักษณะ โดยนำภาพที่ได้มาหาค่าขีดแบ่งเพื่อใช้ในการตัดแยกบริเวณที่สนใจออกจากพื้นหลัง ด้วยวิธีการแบ่งด้วยค่าขีดแบ่งแบบปรับตัวได้ แล้วหาขอบด้วยวิธีการหาขอบแบบโซเบล หลังจากนั้นกำจัดจุดเชื่อมต่อของเส้นขอบด้วยวิธีการแปลงฮิตออร์มิส และกรองพิกเซลที่คาดว่าเป็นขอบของฝาแมนโฮลแยกจากวัตถุที่ไม่สนใจ แล้วขยายขนาดของขอบเพื่อทำให้มีความหนาขึ้นและเพื่อให้ขอบเชื่อมต่อกัน ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตรวจหาวัตถุที่เป็นวงกลม ด้วยวิธีการแปลงฮัฟวงกลมเพื่อให้ได้ตำแหน่งฝาแมนโฮลที่มีอยู่ในภาพ ผลการทดลองกับภาพ 3523 ภาพ พบว่าการตรวจหาฝาแมนโฮลในภาพผิวถนนมีความถูกต้องเฉลี่ย 94.9% จำแนกออกเป็นความถูกต้องในการตรวจหาฝาแมนโฮลจากภาพพื้นผิวถนนคอนกรีตและถนนลาดยางเฉลี่ย 95.45% และ 94.42% ตามลำดับ งานวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสำรวจหาตำแหน่งฝาแมนโฮลจากภาพที่ได้รถสำรวจผิวทาง และนำข้อมูลตำแหน่งฝาแมนโฮลในภาพไปใช้ในระบบสารสนเทศต่อไป

บรรณานุกรม :
สุธิวัชร ศุภลักษณ์ . (2554). การตรวจหาฝาแมนโฮลในภาพผิวถนนด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธิวัชร ศุภลักษณ์ . 2554. "การตรวจหาฝาแมนโฮลในภาพผิวถนนด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธิวัชร ศุภลักษณ์ . "การตรวจหาฝาแมนโฮลในภาพผิวถนนด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุธิวัชร ศุภลักษณ์ . การตรวจหาฝาแมนโฮลในภาพผิวถนนด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.