ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นักวิจัย : สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์
คำค้น : การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ , การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง , มหาวิทยาลัยราชภัฎ , Adult learning , Self-directed learning
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา , สารีพันธุ์ ศุภวรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36937
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ด.ค.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียน 3) พัฒนากลยุทธ์ในการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองไปปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีนอกเวลาราชการจำนวน 354 คน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 17 คน และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทางเลือก 4 คน ผู้วิจัยจัดทำรูปแบบการจัดการเรียนรู้และกลยุทธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อเสนอแนะจากผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าตนเองมีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเฉลี่ยในระดับปานกลาง คุณลักษณะที่ 9 การเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่าอยู่ในระดับมาก แต่ในคุณลักษณะที่ 14 ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ พบว่าอยู่ในระดับน้อย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิด 2) เป้าหมาย 3) กระบวนการ 4) กิจกรรม 5) คุณลักษณะของผู้เรียน 6) บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน 7) แหล่งทรัพยากร 8) การประเมินผลของรูปแบบ กลยุทธ์ในการนำรูปแบบไปปฏิบัติ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองให้กับผู้เรียน 2) พัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพอย่างสมดุล 3) ส่งเสริมค่านิยมในการเรียนรู้เพื่อส่วนรวม 4) พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น

บรรณานุกรม :
สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ . (2554). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ . 2554. "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ . "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ . การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.