ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชน
นักวิจัย : พิสชา สมบูรณ์สิน
คำค้น : สื่อมวลชน , บริษัท -- การประชาสัมพันธ์ , ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ , Mass media , Corporations -- Public relations , Social responsibility of business
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36578
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ในโครงการ SCG รักษ์น้ำเพื่ออนาคต รวมถึงการศึกษาถึง ทัศนคติของสื่อมวลชน และการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสารของโครงการ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) ประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) กับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์โครงการ และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ SCG รักษ์น้ำเพื่ออนาคต นอกจากนี้ยังทำการสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไปของ SCG สื่อมวลชนที่เคยทำข่าวเกี่ยวกับโครงการ SCG รักษ์น้ำเพื่ออนาคต แบ่งเป็นสื่อมวลชนระดับชาติ และสื่อมวลชนท้องถิ่นผลการวิจัยพบว่า ในการประชาสัมพันธ์โครงการ SCG รักษ์น้ำเพื่ออนาคต SCG ดำเนินการสื่อสารผ่านทางสื่อมวลชน หรือสื่อมวลชนสัมพันธ์ ซึ่ง SCG ใช้หลักสื่อมวลชน สัมพันธ์ในการบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และการบริหารประเด็นเกี่ยวกับ โครงการ SCG รักษ์น้ำเพื่ออนาคต

บรรณานุกรม :
พิสชา สมบูรณ์สิน . (2553). กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสชา สมบูรณ์สิน . 2553. "กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสชา สมบูรณ์สิน . "กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พิสชา สมบูรณ์สิน . กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.