ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในโรงงานเครื่องหนัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในโรงงานเครื่องหนัง
นักวิจัย : ปัญญดา ฤกษ์มังกร
คำค้น : ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา , อุตสาหกรรมเครื่องหนัง , ธุรกิจ -- การประมวลผลข้อมูล -- การจัดการ , Computer software -- Development , Leatherwork industry , Business -- Data processing -- Management
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36567
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ศึกษาและพัฒนากระบวนการทำงานสำหรับส่วนงานธุรกิจของโรงงานเครื่องหนัง พร้อมทั้งออกแบบซอฟต์แวร์ที่รองรับกระบวนการทำงานที่ปรับปรุงขึ้นมา โดยขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงาน โดยการเก็บข้อมูลจากโรงงานตัวอย่าง ขั้นตอนที่สองออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับขั้นตอนการดำเนินงานตามขั้นตอนแรก โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) และนำไปสู่การออกแบบหน้าจอการทำงาน (User interface design) ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบครอบคลุมการดำเนินงานของ 6 ส่วนงานภายในกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดการคำสั่งซื้อ (Order handling) เป็นส่วนที่ติดต่อกับลูกค้าและบริหารการรับคำสั่งซื้อ 2) การวางแผนการผลิต (Production planning) โดยแบ่งออกเป็นการวางแผนในระดับ แผนรายปี แผนรายเดือน และแผนความความต้องการวัสดุ 3) การจัดซื้อ (Purchasing) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตและเติมเต็มคลัง 4) การควบคุมคุณภาพ (Quality control) มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการตรวจสอบและจัดเก็บผลการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 5) การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory management) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและการรักษาระดับของสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง 6) การจัดส่งสินค้า (Delivery) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการบริหารการจัดส่ง และการติดตามผลการจัดส่ง โดยมีแนวคิดในการออกแบบระบบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันของทั้ง 6 ส่วนงาน รองรับกับการดำเนินงานงานจริง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้ใช้งาน โดยการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างครบถ้วน จากผลการทดสอบการใช้งานพบว่าผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 87.48% โดยระบบสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้ดี โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้ทันที ช่วยลดปริมาณเอกสารที่ใช้ ซึ่งปริมาณเอกสารที่ใช้ลดลง 17% จากปริมาณที่ใช้อยู่เดิม และช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ปัญญดา ฤกษ์มังกร . (2551). การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในโรงงานเครื่องหนัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัญญดา ฤกษ์มังกร . 2551. "การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในโรงงานเครื่องหนัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัญญดา ฤกษ์มังกร . "การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในโรงงานเครื่องหนัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ปัญญดา ฤกษ์มังกร . การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในโรงงานเครื่องหนัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.