ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012
นักวิจัย : กัณณัฏฐ์ บุญครอง
คำค้น : ฟุตซอล -- การแข่งขัน -- ไทย , การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา -- ไทย , การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา -- ไทย -- การวิเคราะห์และประเมินโครงการ , Indoor soccer -- Competitions -- Thailand , Hosting of sporting events -- Thailand , Hosting of sporting events -- Thailand -- Cost effectiveness
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36544
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอล ชิงแชมป์โลก 2012 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เข้าชมการแข่งขันคนไทยที่มาชมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20 - 35 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาเข้าชมฟุตซอลชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรก โดยคาดว่าจะเข้าชมการแข่งขัน 2 - 3 ครั้ง มีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าชมการแข่งขันเพราะว่าชอบชมการแข่งขัน คิดว่าตั๋วมีราคาเหมาะสม คิดว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเป็นจำนวน 100 - 500 ล้านบาท และคิดว่าในการจัดการแข่งขันมีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย มีความประทับใจในการจัดการแข่งขันและจะกลับมาชมการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศไทยจัดอีกครั้ง 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทางด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย = 3.74) ยกเว้นทางด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย = 3.47) และทางด้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย = 3.30) อยู่ในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
กัณณัฏฐ์ บุญครอง . (2555). การศึกษาความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัณณัฏฐ์ บุญครอง . 2555. "การศึกษาความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัณณัฏฐ์ บุญครอง . "การศึกษาความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
กัณณัฏฐ์ บุญครอง . การศึกษาความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.