ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสม
นักวิจัย : สิริวรรณ มีรอด
คำค้น : คุรุสภา , ครู -- การรับรองวิชาชีพ , การพัฒนาอาชีพ , วิจัยแบบผสมผสาน , Teachers' Council of Thailand , Teachers -- Certification , Career development , Mixed methods research
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36473
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์ระดับการยอมรับในนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (2) วิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คุรุสภากำหนด และเปรียบเทียบพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของครูที่มีภูมิหลังต่างกัน (3) วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่มีต่อครู ด้านการปฏิบัติงานของครู ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และด้านคุณภาพชีวิตของครู (4) วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่มีต่อนักเรียน ด้านการเป็นครูที่ดี ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดี และด้านการใช้วิธีการสอนใหม่ๆ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 560 คน และนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 417 คน จาก 2 สังกัด ได้แก่ โรงเรียนสังกัดรัฐบาลและเอกชน ขั้นตอนที่สองเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ ANOVA ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การยอมรับในกิจกรรมที่ใช้ในการขอต่อใบอนุญาต กิจกรรมที่ครูเห็นด้วยมากที่สุด คือ (1) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ (2) เข้าฟังการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา หรืออื่นๆ โดยมีการลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม (3) ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ และเกณฑ์การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ครูเห็นด้วยมากที่สุด คือ (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานของครู (2) คุรุสภาประชาสัมพันธ์ให้ครูเข้าใจเกณฑ์การต่อใบอนุญาตทั่วถึง (3) การกำหนดให้การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นเกณฑ์การต่อใบอนุญาตด้วย 2. พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คุรุสภากำหนด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ครูส่วนใหญ่มีระดับการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คุรุสภากำหนดในเรื่อง การเข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบัตรแสดงความชำนาญการในการประกอบวิชาชีพคุรุสภา การจัดทำผลงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือจัดการศึกษา และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. ผลกระทบของนโยบายที่มีต่อครู ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่านโยบายการต่อใบประกอบวิชาชีพครูมีผลกระทบในเรื่องทำให้ครูมีความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ ทำให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ในด้านคุณภาพชีวิตของครูพบว่า นโยบายการต่อใบประกอบวิชาชีพครูทำให้ครูเบื่อหน่ายต่อเกณฑ์การประเมิน 4. ผลกระทบของนโยบายที่มีต่อนักเรียน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คุรุสภากำหนด จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามการรับรู้ของนักเรียน เมื่อวิเคราะห์ไขว้พบว่าพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในห้อง โดยครูที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพมีแนวโน้มจะจัดการเรียนการสอนที่ดีตามการรับรู้ของนักเรียน

บรรณานุกรม :
สิริวรรณ มีรอด . (2553). ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริวรรณ มีรอด . 2553. "ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริวรรณ มีรอด . "ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สิริวรรณ มีรอด . ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.