ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย
นักวิจัย : ปราโมทย์ ระวิน
คำค้น : กวีนิพนธ์ , กวีนิพนธ์ไทย , Poetry , Thai poetry
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ตรีศิลป์ บุญขจร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36458
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ศึกษากวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน จำนวน 210 บท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและแนวคิดของกวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ และเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของกวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย จากการศึกษาพบว่า กวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ เป็นประเภทของกวีนิพนธ์ที่กวีสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงแนวคิดกวีศาสตร์สำนึกอันเป็นแนวคิดในการพิจารณาคุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ ปรัชญา และหลักการอื่น ๆ ทางวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นกระแสสำคัญในกวีนิพนธ์ร่วมสมัย ทั้งในต่างประเทศและในไทย ในกวีนิพนธ์ไทย กวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์เริ่มปรากฏชัดในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ซี่งเป็นช่วงกวีนิพนธ์ไทยเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิธีการนำเสนอและเนื้อหา ส่งผลให้กวีไทยร่วมสมัยสร้างกวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ขึ้นเพื่อนิยามความหมายของกวีกับกวีนิพนธ์ ทบทวนบทบาทและสถานภาพของตน คุณค่าของกวีนิพนธ์ และกระบวนการเขียน กวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์มีลักษณะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ คุณลักษณะของกวี พันธกิจของกวี คุณค่าของกวีนิพนธ์ และกระบวนการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์

บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ ระวิน . (2553). กวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราโมทย์ ระวิน . 2553. "กวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราโมทย์ ระวิน . "กวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ปราโมทย์ ระวิน . กวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.