ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
คำค้น : เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ , แรงงานต่างด้าวพม่า , แรงงานต่างด้าว -- ไทย -- สมุทรปราการ , Welfare economics , Foreign workers, Burmese , Foreign workers -- Thailand -- Samut Prakan
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระ สมบูรณ์ , สุภางค์ จันทวานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36453
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

งานวิจัยชิ้นนี้มีเป้าหมายเพื่ออธิบายสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติในสังคมการผลิตแบบเสรีนิยมใหม่ ผ่านมุมมองภววิทยาทางเศรษฐกิจการเมือง โดยชี้ให้เห็นถึงพลวัตรของกลไกการผลิตซ้ำในระบบทุนนิยมที่มุ่งแปรเปลี่ยนแรงงานในฐานะมนุษย์ให้เป็นแรงงานในฐานะสินค้าและเกิดภาวะการแปลกแยกและไร้อำนาจในหมู่ผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ โดยเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในจัดหวัดสมุทรปราการ ผู้เกี่ยวข้อง และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่สนามวิจัยระหว่างปี 2553-2555 ผลการศึกษาสวัสดิการในฐานะกลไกการผลิตซ้ำในระบบทุนนิยมผ่านกรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์การผลิตแบบทุนนิยมในกระแสเสรีนิยมใหม่ที่มีลักษณะดังนี้ 1.มีกระบวนการทำให้เป็นสินค้าที่สูงขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ใช้แรงงานที่อำนาจการต่อรองต่ำอย่างแรงงานข้ามชาติ 2.สภาพการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ใช้แรงงานรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในระบบทุนนิยมมากขึ้น เช่นการจ้างแรงงานข้ามชาติแบบเหมาค่าแรง รับงานกลับมาทำที่บ้านหรือการจ้างลักษณะชั่วคราว 3.ระบบสวัสดิการได้มีการแปรสภาพให้เป็นการรับผิดชอบของปัจเจกชนมากขึ้น ผ่านระบบสวัสดิการแบบเน้นค่าจ้าง และด้วยเงื่อนไขข้างต้นนำสู่ 4. ปรากฏการณ์การขยายตัวของกลุ่ม “แรงงานเสี่ยง”-Precariat อันมีลักษณะแตกต่างจากชนชั้นกรรมาชีพ แรงงานเสี่ยงคือกลุ่มแรงงานที่ถูกถ่ายโอนความเสี่ยงจากชนชั้นนายทุน และถูกวางเงื่อนไขให้การต่อสู้เพื่อประโยชน์ทางชนชั้นเป็นไปได้อย่างยากลำบาก การวิเคราะห์สวัสดิการในทางภววิทยาอันปรากฏในงานวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึง แนวทางการจัดสวัสดิการในสังคมเสรีนิยมใหม่ที่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างเป็นองค์รวมผ่านมิติหลักคือ ความถ้วนหน้าที่ต้องข้ามผ่านความเป็นพลเมืองของรัฐชาติและมิติการลดระดับการทำให้เป็นสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการแปลกแยกที่เกิดขึ้นในสังคมการผลิต

บรรณานุกรม :
ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี . (2555). เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี . 2555. "เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี . "เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี . เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.