ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ตามมาตรฐานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ตามมาตรฐานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
นักวิจัย : รุ่งโรจน์ พรขุนทด
คำค้น : สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย , ฟุตบอล -- การแข่งขัน , ทีมฟุตบอล -- การจัดการ , Asian Football Confederation , Soccer -- Tournaments , Soccer teams -- Management
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การก๊ฬา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ศึกษาการจัดการสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ตามมาตรฐานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรและนักกีฬา จำนวน 256 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ ค่าเอฟ ผลการวิจัย พบว่า 1. ทรัพยากรในการจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณและสถานที่ และการจัดการ อยู่ในระดับดี 2. การจัดการสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ได้แก่ โครงสร้างการแข่งขัน มาตรฐานทางเทคนิค จำนวนผู้ชม ธรรมาภิบาลและการจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการตลาด ขนาดของธุรกิจ การจัดการแข่งขัน สื่อมวลชน มาตรฐานสนามที่ใช้แข่งขัน สโมสรฟุตบอลและองค์ประกอบพื้นฐาน อยู่ในระดับดี 3. ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ด้านการเมือง อยู่ในระดับน้อย ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก และด้านสังคม อยู่ในระดับน้อย 4. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า จำนวนผู้ชม ธรรมาภิบาลและการจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 5. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ระหว่างสโมสร ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ขนาดของธุรกิจ ไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
รุ่งโรจน์ พรขุนทด . (2553). การศึกษาการจัดการสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ตามมาตรฐานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งโรจน์ พรขุนทด . 2553. "การศึกษาการจัดการสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ตามมาตรฐานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งโรจน์ พรขุนทด . "การศึกษาการจัดการสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ตามมาตรฐานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
รุ่งโรจน์ พรขุนทด . การศึกษาการจัดการสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ตามมาตรฐานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.