ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลือกคู่ครองของสตรีชั้นกลางวัยทำงานในเขตเมือง : ศึกษากรณีสตรีทำงานในภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลือกคู่ครองของสตรีชั้นกลางวัยทำงานในเขตเมือง : ศึกษากรณีสตรีทำงานในภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ภัสริน รามวงศ์
คำค้น : สตรี -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การเลือกคู่ครอง -- ไทย -- กรุงเทพฯ , นักธุรกิจสตรี -- ไทย -- กรุงเทพฯ , Women -- Thailand -- Bangkok , Businesswomen -- Thailand -- Bangkok , Mate selection -- Thailand -- Bangkok
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี มิตรสมหวัง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36305
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยเรื่องการเลือกคู่ครองของสตรีชั้นกลางวัยทำงานในเขตเมือง: ศึกษากรณีสตรีทำงานในภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการเลือกคู่ครองของสตรีชั้นกลางวัยทำงานในภาคธุรกิจ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกคู่ครองสตรีชั้นกลางวัยทำงานในภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า การเลือกคู่ครองเป็นไปในรูปแบบของการเลือกคู่ครองแบบเสรี กลุ่มตัวอย่างนิยมการเลือกคู่ครองด้วยตนเองโดยมีความรักต่อกันเป็นพื้นฐานในการเลือกคู่ครองพร้อมกับปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกคู่ครอง ได้แก่ ปัจจัยครอบครัว ปัจจัยบุคลิกลักษณะ ปัจจัยเศรษฐกิจ ปัจจัยการศึกษาและปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันยังพบว่าการเลือกคู่ครองสัมพันธ์กับเงื่อนไขของปัจจัยดังกล่าวโดยแสดงถึงมุมมองทัศนคติและพฤติกรรมต่อการมีคู่ครองที่เกิดขึ้นในด้านการแต่งงานและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกคู่ครองและการแต่งงานเป็นสิ่งจำเป็น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแต่งงาน เช่น การสมสู่อยู่กิน การมีคู่ครองโดยไม่จำเป็นต้องแต่งงาน เป็นต้น ผลการวิจัยนี้จึงมีส่วนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสตรีที่เกิดขึ้นในการเลือกคู่ครองท่ามกลางสังคมปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
ภัสริน รามวงศ์ . (2553). การเลือกคู่ครองของสตรีชั้นกลางวัยทำงานในเขตเมือง : ศึกษากรณีสตรีทำงานในภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัสริน รามวงศ์ . 2553. "การเลือกคู่ครองของสตรีชั้นกลางวัยทำงานในเขตเมือง : ศึกษากรณีสตรีทำงานในภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัสริน รามวงศ์ . "การเลือกคู่ครองของสตรีชั้นกลางวัยทำงานในเขตเมือง : ศึกษากรณีสตรีทำงานในภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ภัสริน รามวงศ์ . การเลือกคู่ครองของสตรีชั้นกลางวัยทำงานในเขตเมือง : ศึกษากรณีสตรีทำงานในภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.