ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง : การศึกษาเชิงวาทกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง : การศึกษาเชิงวาทกรรม
นักวิจัย : พัชนี ตั้งยืนยง
คำค้น : กวีนิพนธ์จีน -- ประวัติและวิจารณ์ , ภาษาจีน -- วจนะวิเคราะห์ , จีน -- ประวัติศาสตร์ -- ราชวงศ์ถัง, ค.ศ. 618-907 -- กวีนิพนธ์ , Chinese poetry -- History and criticism , Chinese language -- Discourse analysis , China -- History -- Tang Dynasty, 618-907 -- Poetry
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ตรีศิลป์ บุญขจร , ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36293
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

นำเสนอการวิเคราะห์กวีนิพนธ์ราชวงศ์ถัง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามในหนังสือ ชุมนุมกวีนิพนธ์ราชวงศ์ถัง (Quan Tang Shi) ซึ่งรวบรวมขึ้นโดยพระบรมราชโองการของจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1911) โดยใช้การวิเคราะห์ทางวาทกรรมศึกษา (Discourse studies) ซึ่งเชื่อว่า ภาษา วรรณกรรม และสังคมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างแยกจากกันมิได้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถังมีปฏิบัติการทางวาทกรรม 3 ชุด คือ วาทกรรมชนชาตินิยม วาทกรรมชนชั้น และวาทกรรทเพศสภาพ ซึ่งมีลักษณะทั้งวาทกรรมครอบงำ และวาทกรรมตอบโต้ ทั้งนี้โดยเปิดเผยให้เห็นว่ากวีนิพนธ์เป็นวาทกรรมที่ประกอบสร้างขึ้นโดยสัมพันธ์กับอำนาจอย่างซับซ้อน และเป็นปฏิบัติการทางภาษาแบบหนึ่งซึ่งมีบทบาทในการสร้างเสริม สืบทอด ตอบโต้ และต่อรองกับความคิดกระแสหลักต่างๆ ที่เผยแพร่และครอบงำสังคม สำหรับกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการนำเสนอวาทกรรมพบว่า กลวิธีทางภาษาในวาทกรรมมีหลายวิธี อาทิ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้อุปลักษณ์คู่ตรงข้าม การใช้กระบวนการจินตภาพและการใช้สหบท นอกจากนี้ จากการตีความความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์พบว่า อุดมการณ์สร้างชาติ อุดมการณ์ราชาธิปไตย และอุดมการณ์ปิตาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ และเป็นอุดมการณ์หลักของสังคมที่ผู้มีอำนาจต้องการรักษาไว้ เพื่อจรรโลงระบบแกนหลักของสังคมและวัฒนธรรมให้ดำเนินไปได้ พิธีกรรมการตอกย้ำและผลิตซ้ำอย่างต่อเนื่องผ่านระบบการสอบคัดเลือกข้าราชการ ทำให้อุดมการณ์หลักเหล่านี้ฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างความรู้สึกของชาวจีนราวกับว่าเป็นธรรมชาติ

บรรณานุกรม :
พัชนี ตั้งยืนยง . (2552). กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง : การศึกษาเชิงวาทกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชนี ตั้งยืนยง . 2552. "กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง : การศึกษาเชิงวาทกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชนี ตั้งยืนยง . "กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง : การศึกษาเชิงวาทกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พัชนี ตั้งยืนยง . กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง : การศึกษาเชิงวาทกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.