ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ
คำค้น : สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร , เทคโนโลยีสารสนเทศ , ประสิทธิผลองค์การ , Universities and colleges -- Administration , Information technology , Organizational effectiveness
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , สุกรี รอดโพธิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36243
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา วิธีการดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 6 คน และบุคลากรภายในขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา196 คน ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีความตรงเชิงโครงสร้าง และมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X² =.016; df = 3; P = .999; GFI = 1.00; AGFI = 1.00; RMR = .000379) 2. ตัวบ่งชี้การดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมี 2 องค์ประกอบคือ 1) ปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ด้านการเงิน ตัวบ่งชี้ด้านผู้ใช้บริการ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการภายใน และตัวบ่งชี้ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และ 2) ผลผลิต ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ด้านการเงิน ตัวบ่งชี้ด้านผู้ใช้บริการ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการภายใน และตัวบ่งชี้ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา รวมตัวบ่งชี้ได้ทั้งสิ้น 8 ตัวบ่งชี้ 3. องค์ประกอบปัจจัยนำเข้า ได้แก่ ตัวบ่งชี้ด้านการเงิน ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ บุคลากร และการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ด้านผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ ผู้ใช้บริการ การดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการ และความสามารถในการหาผู้ใช้บริการใหม่ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ การจัดการ นวัตกรรม และสังคม และตัวบ่งชี้ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ มนุษย์ องค์กร และเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4. องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ ตัวบ่งชี้ด้านการเงิน ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ ต้นทุนด้านบุคลากรและตันทุนด้านการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ด้านผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความต้องการของผู้ใช้บริการ และกลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้คือ ผลสัมฤทธิ์การจัดการ โครงการ/ผลิตภัณฑ์/การบริการ และความสัมพันธ์ทางสังคม และตัวบ่งชี้ด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ ทุนมนุษย์ ทุนองค์กร และทุนเทคโนโลยีและสารสนเทศ 5. ตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภายในสถาบันอุดมศึกษาที่พบเรียงตามลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบคือ องค์ประกอบย่อยผลผลิต และองค์ประกอบย่อยปัจจัยนำเข้า

บรรณานุกรม :
พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ . (2552). การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ . 2552. "การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ . "การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ . การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.